Meta Pixel script image

Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych za 2009 r.

10/2010

19.02.2010 16:36

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") przekazuje poniżej szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych za 2009 r.

Zarząd PGE szacuje , że w 2009 roku:
- skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 21,6 mld złotych (wzrost o 11 proc. rok do roku)*;
- skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł 8,1 mld złotych (wzrost o 38 proc. rok do roku);
- skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,2 mld złotych (wzrost o 58 proc. rok do roku);
- skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,2 mld złotych (wzrost o 69 proc. rok do roku).

*Przychody ze sprzedaży za 2008 rok zostały skorygowane w związku ze zmianą zasad konsolidacji. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku.

Przedstawione powyżej wielkości są szacunkowe, nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta i mogą różnić się od wielkości przedstawionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., które zostanie opublikowane w dniu 16 marca 2010 r.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-02-19 17:36:58 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu