Meta Pixel script image

Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych PGE za 2010 rok

8/2011

28.02.2011 06:24

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe

Treść raportu

Zgodnie ze wstępnymi, niezaudytowanymi szacunkami wyników finansowych skonsolidowany zysk EBITDA PGE po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku ok. 6,49 mld złotych w porównaniu z 6,45 mld zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku ok. 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.

Zgodnie z oczekiwaniami, po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT osiągnęliśmy na poziomie skonsolidowanym wyniki niemal identyczne jak przed rokiem. Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym udało nam się przygotować do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach – powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE.

Warto zwrócić uwagę, że istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. W roku 2011 dzięki wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładająca się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję – dodał.

Zgodnie ze wstępnymi danymi, trendy w wynikach finansowych obserwowane przez pierwsze trzy kwartały utrzymały się do końca 2010 roku. Znacząco wzrósł wynik segmentu dystrybucji, co spowodowane było rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie oraz wyższym wolumenem dystrybuowanej energii. Mocno wzrósł także wynik segmentu energetyki odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych oraz wyższych przychodów z tzw. zielonych certyfikatów. Osiągnięty wynik segmentu energetyki konwencjonalnej był porównywalny z poprzednim rokiem, a segmenty obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych marż, mniejszego wolumenu hurtowego oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia.

Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za 2010 rok [mld zł] (w nawiasie wielkość za 2009 rok)

Przychody ze sprzedaży: 20,47 (21,62)
Przychody z tytułu rekompensat KDT: 0,33 (1,53)
Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT: 20,14 (20,09)
EBITDA: 6,82 (7,98)
EBITDA bez rekompensat KDT: 6,49 (6,45)
Zysk netto: 3,62 (4,34)
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 3,01 (3,37)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2011-02-28 07:24:12 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu