Meta Pixel script image

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za II kw. 2023 r.

33/2023

22.09.2023 17:16

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za II kw. 2023 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w II kw. 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 12,3 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,4 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 8,6 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,2 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w II kw. 2023 r. wyniósł około 2,86 mld zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,46 mld zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,35 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,23 mld zł.
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,00 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł,
EBITDA segmentu Obrót: 0,37 mld zł,
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,02 mld zł

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za II kw. 2023 r. wyniósł 1,41 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki II kw. 2023 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zmniejszające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 0,41 mld zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zmniejszenie wyniku EBITDA o 0,33 mld zł.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w II kw. 2023 r. wyniósł około 2,45 mld zł, w tym:

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,10 mld zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,31 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna : 0,24 mld zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 0,98 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Kolejowa: 0,27 mld zł,
EBITDA segmentu Obrót: 0,37 mld zł,
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł.


Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 0,35 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 2,40 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 30 czerwca 2023 r. wyniosło około 7,63 mld zł, przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 19,25 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w II kw. 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 749,1 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 722,4 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 440,4 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 r. jest planowana na 26 września 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-09-22 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu
2023-09-22 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu