Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2022 r.

28/2022

11.05.2022 18:54

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2022 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 17,3 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,8 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 9,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 21,3 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 592 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł,
segment Ciepłownictwo: 201 mln zł,
segment Dystrybucja: 798 mln zł,
segment Obrót: 569 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł.

Ponadto, na wyniki I kwartału 2022 roku wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym, mające charakter niegotówkowy (rozwiązanie rezerwy na prosumentów) powiększające wynik EBITDA łącznie o około 19 mln zł.
W efekcie raportowany skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w I kwartale 2022 r. wyniósł około 2 611 mln zł, w tym:
segment Energetyka Konwencjonalna: 438 mln zł,
segment Ciepłownictwo: 201 mln zł,
segment Dystrybucja: 798 mln zł,
segment Obrót: 593 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 500 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1 022 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły 895 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2022 r. wyniosło około 4 192 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kwartale 2022 r. przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 457,0 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 443,4 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt uprawnień do emisji CO2 dla obu segmentów w I kwartale 2022 r. wyniósł 278,0 zł/t.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 r. jest planowana na 24 maja 2022 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-05-11 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2022-05-11 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu