Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kw. 2023 r.

23/2023

12.05.2023 17:17

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2023 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kw. 2023 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,7 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,5 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w I kw. 2023 r. wyniósł około 3,35 mld zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 0,91 mld zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 0,92 mld zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 1,27 mld zł,
EBITDA segmentu Obrót: (strata) -0,34 mld zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 0,44 mld zł.
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 0,01 mld zł

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za I kw. 2023 r. wyniósł 2,32 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki I kw. 2023 roku wpływ miało zdarzenie o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA o około 0,08 mld zł, w postaci korekty szacunku odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny dotyczącej 2022 r.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w I kw. 2023 r. wyniósł około 3,43 mld zł, w tym:

segment Energetyka Konwencjonalna: 0,91 mld zł,
segment Ciepłownictwo: 0,92 mld zł,
segment Dystrybucja: 1,27 mld zł,
segment Obrót: (strata) -0,25 mld zł,
segment Energetyka Odnawialna: 0,44 mld zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,01 mln zł.


Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 1,72 mld zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 1,53 mld zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2023 r. wyniosło około 5,94 mld zł, przy czym szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 13,77 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w I kw. 2023 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 767,5 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 771,6 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 406,6 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2023 r. jest planowana na 23 maja 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-05-12 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
2023-05-12 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu