Meta Pixel script image

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za 2022 r.

8/2023

02.03.2023 21:08

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2022 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2022 r. w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 66,1 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 37,1 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ.

Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA powtarzalna) w 2022 r. wyniósł około 7 159 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 618 mln zł,
EBITDA segmentu Ciepłownictwo: 33 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 836 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 1 950 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 1 796 mln zł.
EBITDA segmentu Gospodarka Obiegu Zamkniętego: 37 mln zł

Szacowany wpływ odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny (wynikający z Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania limitu ceny) za grudzień 2022 r. w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln zł (zmniejszenie wyniku finansowego).

Ponadto na wyniki 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym zwiększające wynik raportowany EBITDA łącznie o około 1 537 mln zł. Na wynik okresu największy wpływ miały, mające charakter niegotówkowy, zmiany wartości rezerwy rekultywacyjnej, które przełożyły się na zwiększenie wyniku EBITDA o około 1 721 mln zł oraz utworzenie rezerwy na jednorazowe świadczenie w związku z wydzieleniem NABE, co przełożyło się na zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 187 mln zł.

W efekcie raportowany skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA raportowana) w 2022 r. wyniósł około 8 696 mln zł, w tym:

segment Energetyka Konwencjonalna: 2 065 mln zł,
segment Ciepłownictwo: 39 mln zł,
segment Dystrybucja: 2 850 mln zł,
segment Obrót: 2 043 mln zł,
segment Energetyka Odnawialna: 1 795 mln zł,
segment Gospodarka Obiegu Zamkniętego 37 mln zł.


Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 3 360 mln zł (czyli 1,58 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 6 988 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło około –2 656 mln zł (środki pieniężne netto), przy czym, szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 14,4 mld zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana w 2022 r. (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) przez:
- segment Energetyki Konwencjonalnej wyniosła 519,0 zł/MWh,
- segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniosła 505,5 zł/MWh.

Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 304,5 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 r. jest planowana na 21 marca 2023 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-03-02 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu
2023-03-02 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu