Meta Pixel script image

Sprawozdanie Zarządu uzasadniające połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.

25/2010

12.05.2010 14:26

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje, sporządzone stosownie do postanowień art. 501 Kodeksu spółek handlowych, Sprawozdanie Zarządu PGE uzasadniające połączenie PGE jako spółki przejmującej z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. jako spółkami przejmowanymi.

Plan połączenia wraz z załącznikami został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. a opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia została przekazana do publicznej wiadomości raportem nr 24/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-05-12 16:26:34 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu