Spełnienie się warunku zawieszającego umowy warunkowej nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW

36/2022

10.06.2022 15:54

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje o powzięciu informacji o uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie przez PGE Energia Odnawialna S.A. (podmiot zależny od PGE) 100% udziałów w spółce Collfield Investments sp. z.o.o., posiadającej 100% udziałów w trzech spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 84,2 MW („Transakcja”). Uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było warunkiem zawieszającym Transakcji.

Zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży zamknięcie Transakcji ma nastąpić w terminie pięciu dni roboczych od powzięcia informacji o spełnieniu warunku zawieszającego, chyba że obie strony postanowią inaczej.

Transakcja jest elementem realizacji Strategii Grupy PGE do 2030 roku ogłoszonej 19 października 2020 r., która zakłada m.in. ponad 1 GW nowych mocy w lądowych farmach wiatrowych do 2030 roku, w tym poprzez akwizycje.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-06-10 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-06-10 Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu