Meta Pixel script image

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnił odwołania spółek z Grupy Kapitałowej PGE w sprawie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2008 rok

29/2010

26.05.2010 17:16

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.(Spółka, PGE) informuje, że zgodnie z ogłoszonymi w dniu 26 maja 2010 r. sześcioma wyrokami Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) zmieniono decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) w zakresie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2008 rok należnych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, poprzez uwzględnienie w całości odwołań spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE od tych decyzji. Wartość przedmiotu sporu stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE wynosiła 434,7 mln PLN. Wyrok nie jest prawomocny.

Opis sprawy:

Prezes URE w dniu 31 lipca 2009 roku wydał sześć decyzji w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin – Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) (Ustawa o KDT). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w/w spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż żądana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-05-26 19:16:49 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu