Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu

41/2022

01.07.2022 12:11

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 kwietnia 2022 roku.

W wyniku rejestracji zmian, siedziba Spółka została zmieniona z Warszawy na Lublin, a nowy adres siedziby spółki jest następujący: aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin.

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości dokonane zmiany w treści Statutu Spółki:
- § 2 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Siedzibą Spółki jest Lublin.”;
- § 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe następujące brzmienie:
„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu”.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i 10 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-07-01 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu
2022-07-01 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu