Meta Pixel script image

Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

37/2010

02.07.2010 13:05

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r.

Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, a szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2010 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-07-02 15:05:31 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu