Meta Pixel script image

Rejestracja przez KDPW praw do akcji serii B

5/2009

04.11.2009 16:05

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 03 listopada 2009 r. Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał Komunikat, w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW Nr 395/09 z dnia 12 października 2009 roku, w dniu 4 listopada 2009 roku w KDPW nastąpi rejestracja 259.513.500 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset trzynastu tysięcy pięciuset) praw do akcji serii B Spółki oznaczonych kodem ISIN PLPGER000028.


Podstawa prawna : § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
04.11.2009 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
04.11.2009 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu