Meta Pixel script image

Rejestracja akcji serii C i D w KDPW

57/2010

03.09.2010 09:28

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że otrzymał komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), zgodnie z którym w dniu 3 września 2010 r. nastąpi rejestracja 73.241.482 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda oraz 66.452.245 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda (łącznie 139.693.727 akcji), wyemitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. Przedmiotowe akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLPGER000044. Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 517/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Po dokonaniu przedmiotowej rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Spółki będzie wynosić 1.869.783.727.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-09-03 11:28:45 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu