Meta Pixel script image

Publikacja sprawozdań finansowych spółek konsolidowanych w segmencie energetyki konwencjonalnej - Część I

48/2010

25.08.2010 20:57

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (”PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2010 r. podjęte zostały uchwały w sprawie połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych spółki PGE Obrót S.A. ze spółkami: PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., PGE Łódzki Zakład Energetyczny S.A., PGE Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., PGE Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., PGE Zakład Energetyczny Białystok S.A., PGE ZEŁT Obrót Sp. z o.o., PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. („Spółki Przejmowane Obrotu”) oraz spółki PGE Elektrownia Bełchatów S.A. ze spółkami: PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Energetyka Boruta Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gryfinie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Sp. z o.o. („Spółki Przejmowane Energetyki Konwencjonalnej”). Powyższe transakcje połączenia są etapem konsolidacji Grupy PGE realizowanej na podstawie Programu Konsolidacji Grupy PGE.

W związku z trwającymi transakcjami połączenia, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki publikuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego sprawozdania finansowe za lata 2007-2009 r. czterech największych Spółek Przejmowanych Energetyki Konwencjonalnej tj. spółki PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. oraz PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Wymienione wyżej sprawozdania finansowe dostępne są jedynie w języku polskim.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).