Meta Pixel script image

Przyjęcie aktualizacji Strategii Grupy PGE do 2030 roku

29/2023

29.08.2023 09:41

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2023 roku Zarząd PGE przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE („Grupa”) do 2030 roku („Strategia”). W poniższym raporcie przedstawione są najistotniejsze elementy Strategii. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prezentacja dotycząca Strategii zostanie opublikowana na stronie internetowej PGE.

Strategia potwierdza obrany w roku 2020 kierunek rozwoju Grupy, opublikowany w Raporcie bieżącym nr 29/2020 z 19 października 2020 r., wyznaczając nowe, bardziej ambitne cele dekarbonizacji i efektywności umożliwiające realizację wizji Grupy PGE jako lidera transformacji energetycznej. Strategia została przygotowana w oparciu o działalność Grupy PGE w strukturze po sprzedaży segmentu Energetyki Konwencjonalnej.

Misja PGE – zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości – wypełniona ma być dzięki Strategii opartej o trzy zintegrowane biznesowo filary: (i) Nowoczesne Usługi Energetyczne, bazujące na (ii) Energii Przyjaznej dla Środowiska, dostarczane przez (iii) Sprawną i Efektywną Organizację. Realizacja wizji lidera transformacji energetycznej będzie wspierana poprzez zintegrowane zarządzanie aspektami środowiskowymi i społecznymi, zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

W efekcie realizacji Strategii Grupa PGE ma być liderem w produkcji czystej energii, osiągnąć najwyższy wskaźnik satysfakcji klientów w sektorze energetycznym oraz stać się pierwszym wyborem jako pracodawca oraz partner biznesowy. Kluczowymi długoterminowymi aspiracjami Grupy są:
- 100 procent czystej energii dla klientów w 2040 roku,
- zero emisji CO2 netto w 2040 roku,
- zero niewykorzystanej energii.

Nowoczesne Usługi Energetyczne

Podstawowym celem filaru Strategii dotyczącego relacji z klientami jest rozwinięcie oferty sprzedażowej Grupy, która zapewni osiągnięcie nadrzędnego celu 100 procent czystej energii dla klientów oraz ułatwi im udział w transformacji energetycznej. Grupa będzie oferować klientom urządzenia i instalacje pozwalające w pełni korzystać z potencjału zielonej energii elektrycznej i ciepła. Wyznaczone w tym obszarze cele do roku 2030 obejmują dostarczenie klientom:
– 800 MW instalacji fotowoltaicznych,
– 200 MW magazynów energii,
– 100 tys. pomp ciepła i innych źródeł ogrzewania.

Grupa będzie wspierać klientów w pozyskiwaniu finansowania na własne instalacje, aby poszerzyć dostępność korzyści z transformacji energetycznej. Cel na rok 2030 przewiduje wsparcie 300 tys. klientów w naborach wniosków w programach dofinansowania.

Równocześnie dekarbonizacji ciepłownictwa indywidualnego będzie towarzyszyć elektryfikacja ciepłownictwa systemowego, w ramach którego PGE przewiduje budowę 1000 MWt kotłów elektrodowych i magazynów ciepła oraz 500 MWt systemowych pomp ciepła.

PGE zamierza przyczynić się do zatrzymania wzrostu emisji gazów cieplarnianych w transporcie poprzez dostarczanie rozwiązań dla bezpośredniej i pośredniej jego elektryfikacji. Zgodnie ze Strategią w roku 2030 osiągnięty zostanie cel 85 proc. zielonej energii w sieci trakcyjnej, oraz rozpoczęcie dostarczania zielonego wodoru dla lokomotyw w horyzoncie 2035 roku.

Strategia Grupy podkreśla istotne znaczenie dostosowania sieci dystrybucyjnych do zmian technologicznych zachodzących na rynku energii. Podstawowe cele w obszarze infrastruktury sieciowej przewidują:
– 750-1000 MW zdolności przyłączeniowych źródeł odnawialnych rocznie do roku 2030,
– 100 proc. obserwowalności sieci w roku 2030,
– co najmniej 20 proc. udziału zakontraktowanych źródeł elastyczności w roku 2040,
– 100 proc. automatyzacji pracy sieci w roku 2050.

Dostrzegając potencjał nowych rozwiązań informatycznych oraz potrzebę sprostania wymogom związanym z decentralizacją systemów elektroenergetycznych, Grupa PGE będzie zwiększać nacisk na zapewnianie stabilności dostaw energii poprzez elastyczność i automatyzację infrastruktury, realizując program inwestycyjny wdrażający nowy model pracy sieci o szacunkowej skali 500-800 mln PLN nakładów inwestycyjnych rocznie.


Energia Przyjazna dla Środowiska

Aspiracją Grupy jest absolutna zeroemisyjność działalności (Net Zero) w roku 2040 osiągana przy rozbudowie portfela instalacji źródeł odnawialnych, rozwoju zeroemisyjnej energetyki zawodowej i dekarbonizacji ciepłownictwa. Jednocześnie portfel magazynów energii zwiększy elastyczność systemu elektroenergetycznego, a konwersja energii elektrycznej na zielone paliwa umożliwi dekarbonizację innych sektorów gospodarki, wspierając tym samym aspirację zero niewykorzystanej energii.
Podstawowe cele filaru obejmują:
– Morskie farmy wiatrowe – budowa 2,5 GW mocy do roku 2030 i co najmniej 7,0 GW do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów,
– Lądowe farmy wiatrowe – osiągnięcie 1,5 GW mocy do 2030 roku,
– Farmy fotowoltaiczne – osiągnięcie 3,0 GW mocy do 2030 roku,
– Elektrownie gazowe – budowa 2,2 GW mocy w blokach CCGT (Gryfino i Rybnik) do 2030 roku oraz dalsze przepaliwowanie jednostek na zielony wodór lub wyposażenie ich w instalacje wychwytu dwutlenku węgla.
– Elektrownie jądrowe – budowa 2,8 GW mocy do 2040 roku, uwzględniając udział partnerów.
– Bateryjne magazyny energii – budowa 1,2 GWe mocy do roku 2030,
– Elektrownie szczytowo-pompowe – osiągnięcie 2,5 GWe mocy do roku 2035,
– Magazyny ciepła i kotły elektrodowe – osiągnięcie 1,0 GWt mocy do roku 2035,
– Instalacje do elektrolizy – budowa 300 MW elektrolizerów do 2035 roku i osiągnięcie 10-15 tys. ton produkcji zielonego wodoru.
– Ciepłownictwo sieciowe – osiągnięcie 40-50 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2030 przy likwidacji instalacji opalanych węglem do 2030 roku oraz 80 proc. źródeł odnawialnych i elektrycznych do roku 2040.

Grupa zakłada realizację programów inwestycyjnych z udziałem partnerów strategicznych i technologicznych oraz z maksymalizacją wykorzystania szans na dofinansowanie z publicznych programów pomocowych.

Sprawna i Efektywna Organizacja

Efektywność operacyjna jako wymóg dla utrzymania konkurencyjności i potencjału dalszego rozwoju jest nadrzędnym założeniem filaru Sprawna i Efektywna Organizacja. Celami strategicznymi są zwiększenie efektywności kosztowej, skrócenie czasu wdrożenia nowych produktów na rynek i niskie koszty finansowania. Zapewnienie przewidywalności finansowej modelu biznesowego umożliwi przeprowadzenie kapitałochłonnych programów inwestycyjnych i wdrażanie nowych usług.
Podstawowe cele filaru obejmują:
– Ograniczenie do 2030 roku kosztów stałych w ujęciu realnym o 7-10 procent, w odniesieniu do bazy kosztowej roku 2022 z wyłączeniem m.in. segmentu Energetyki Konwencjonalnej, co przynieść ma roczne oszczędności na poziomie 350-450 mln złotych
– Skrócenie czasu wdrażania nowych ofert o 20 procent,
– 100 proc. kosztów własnych pokrytych w mechanizmach taryfowych,
– Utrzymywanie efektywności kosztowej procesów wśród 25 procent najlepszych praktyk,
– Utrzymanie lub podwyższenie ratingu kredytowego.

Strategia Grupy zakłada, że modernizowane systemy teleinformatyczne staną się podstawą do budowy cyfrowej platformy scalającej ogół działalności spółki, co umożliwi budowanie wartości w oparciu o dane, adaptację nowych technologii oraz poprawę doświadczeń klientów.

Zrównoważona strategia rozwoju

Zintegrowane zarzadzanie aspektami środowiskowymi i społecznymi jest integralnym elementem Strategii.
Kluczowe cele w obszarze środowiskowym:
– Absolutna zeroemisyjność (Net Zero) w roku 2040, osiągana poprzez redukcję emisji brutto gazów cieplarnianych w Zakresie 1 o 95 proc, w Zakresie 2 o 90 proc. i w Zakresie 3 o 90 proc., przy pokryciu pozostałych emisji poprzez ich wychwyt oraz offsetowanie.
– Redukcja emisji NOx o 90 procent do roku 2040.
– Ograniczenie zużycia wody w ciepłownictwie konwencjonalnym i elektrowniach gazowych o 50 proc. do roku 2040,
– Osiągnięcie udziału procentowego dostawców z deklaracją środowiskową na poziomie 80 proc. w roku 2040,
– Osiągnięcie wskaźnika efektywności energetycznej budynków poniżej 100 kWh/m2/rok w roku 2040.

Kluczowe cele w obszarze społecznym:
– Dążenie do eliminacji wypadków wśród pracowników,
– Utrzymanie wskaźnika luki płacowej na poziomie poniżej 5 proc.,
– Utrzymanie wskaźnika godzin szkoleniowych na poziomie ponad 30 godzin rocznie.

Kluczowe cele w obszarze zasad zarządzania:
–25 proc. wynagrodzeń powiązanych bezpośrednio z celami zrównoważonego rozwoju
– Co najmniej 25 proc. celów kwartalnych i rocznych bezpośrednio związanych z celami ESG.

Wymiar finansowy Strategii

Inwestycje realizowane w ramach Strategii mają być skupione na dekarbonizacji i elektryfikacji. Łączne nakłady inwestycyjne w latach 2024-2030 wyniosą ponad 125 mld złotych.
Realizacja inwestycji będzie następowała wspólnie z partnerami oraz z maksymalną utylizacją krajowych i unijnych środków pomocowych na transformację energetyczną. Strategia aspiruje do pokrycia 25 procent nakładów inwestycyjnych ze źródeł preferencyjnych.
W efekcie realizacji Strategii przewidywany skumulowany zysk operacyjny EBITDA Grupy PGE w latach 2024-2030 wyniesie ponad 90 mld złotych i w roku 2030 będzie wynosił ponad 15 mld złotych.

Strategia zakłada, że przychody Grupy PGE opierać się będą na stabilnych, regulowanych modelach biznesowych ograniczających ekspozycję na zmiany rynkowe. Długoterminowe zabezpieczenie wyników finansowych opiera się w przeważającej mierze na dwustronnych kontraktach różnicowych, regulowanym zwrocie z aktywów oraz mechanizmach taryfowych.
Ekspozycja na wahania cen uprawnień do emisji CO2 oraz importowanych paliw kopalnych będzie systematycznie maleć.

Alternatywne pomiary wyników wykorzystane w Strategii:
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków i amortyzacji.

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2023-08-29 Przemysław Kołodziejak Wiceprezes Zarządu
2023-08-29 Rafał Włodarski Wiceprezes Zarządu