Meta Pixel script image

Przydział akcji serii B

3/2009

03.11.2009 16:10

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 listopada 2009 roku został dokonany przydział akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki ("Akcje Oferowane") na postawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 października 2009 roku, wraz ze zmianami ("Prospekt").


Na zasadach określonych w Prospekcie dokonano przydziału 259.513.500 (słownie: dwustu pięćdziesięciu dziewięciu milionów pięciuset trzynastu tysięcy pięciuset) Akcji Oferowanych przydzielając inwestorom indywidualnym 38.927.025 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć) Akcji Oferowanych, zaś inwestorom instytucjonalnym 220.586.475 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) Akcji Oferowanych.


Szczegółowy raport dotyczący zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
03.11.2009 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
03.11.2009 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu