Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

39/2010

07.07.2010 15:10

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał oraz załączników do nich, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 sierpnia 2010 r. na godz. 14.30 w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).