Meta Pixel script image

Powołanie członków Rady Nadzorczej

19/2010

30.03.2010 15:43

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30 marca 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem powzięcia uchwały do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Czesława Grzesiaka oraz Pana Grzegorza Krystka.

Działalność prowadzona przez Pana Czesława Grzesiaka poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Czesław Grzesiak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Czesław Grzesiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Działalność prowadzona przez Pana Grzegorza Krystka poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Grzegorz Krystek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Krystek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Czesława Grzesiaka oraz Pana Grzegorza Krystka zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-03-30 17:43:39 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu