Porozumienie ze związkami zawodowymi w obszarze wytwarzania

40/2010

16.07.2010 12:02

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 16 lipca 2010 roku zawarł porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w elektrowniach, elektrociepłowniach i przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, w ramach którego Strona Społeczna reprezentująca pracowników tych spółek zaakceptowała przedstawiony przez Zarząd PGE Program Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE.

Podpisane porozumienie gwarantuje pracownikom dotychczas nabyte prawa pracownicze oraz inne świadczenia, bez ich podmiotowego lub przedmiotowego rozszerzania. Analogiczne porozumienia zostały podpisane 9 czerwca w obszarze wydobycia (9 czerwca 2010 roku) oraz w obszarach dystrybucji i sprzedaży detalicznej (21-22 czerwca 2010 roku).

W ramach Programu Konsolidacji Grupy Kapitałowej PGE prowadzone są konsultacje z przedstawicielami pracowników we wszystkich obszarach działalności Grupy w celu osiągnięcia porozumienia w kwestiach dotyczących spraw pracowniczych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-07-16 14:02:17 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu