Połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A.

54/2010

31.08.2010 16:40

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółkami zależnymi PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz z PGE Energia S.A. („Spółki Przejmowane”). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na PGE w zamian za akcje połączeniowe, które zostały wyemitowane przez Spółkę Przejmującą na potrzeby połączenia i wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych.

PGE oraz Spółki Przejmowane dokonały połączenia na podstawie następujących uchwał:
- uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE z dnia 3 sierpnia 2010 r.
- uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r.
- uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Energia S.A. z dnia 3 sierpnia 2010 r.

PGE jest jednostką dominującą grupy kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największego holdingu energetycznego w Polsce i jednego z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wielkości produkcji energii.

PGE Górnictwo i Energetyka S.A. była jednostką dominującą grupy kapitałowej PGE Górnictwo i Energetyka S.A., w skład której wchodziły m.in. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A., PGE Elektrownia Bełchatów S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A. Przedmiotem działalności PGE Górnictwo i Energetyka S.A. było w szczególności zarządzanie holdingiem.

PGE Energia S.A. była jednostką dominującą grupy kapitałowej PGE Energia S.A., w skład której wchodziły m.in. 8 spółek segmentu sprzedaży detalicznej, 8 spółek segmentu dystrybucji oraz PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. – spółka zajmująca się wytwarzaniem energii. Przedmiotem działalności PGE Energia S.A. była działalność holdingowa.

Podstawa prawna: § 20 w związku z § 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-08-31 18:40:16 Marek Szostek Wiceprezes Zarządu