Meta Pixel script image

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Electra S.A.

8/2010

16.02.2010 18:23

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 16 lutego 2010 r. podjął decyzję o zamiarze połączenia PGE z jednostką zależną PGE Electra S.A. („Spółka Przejmowana”).

Celem połączenia jest zwiększenie transparentności grupy oraz alokacja przepływów pieniężnych
i marży na poziomie spółki notowanej na GPW. Umożliwi to dalszą redukcję kosztów finansowych oraz ułatwi wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na PGE (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje PGE.

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za hurtowy handel energią elektryczną. PGE posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 13 oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-02-16 19:23:36 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu