Meta Pixel script image

PGE złożyła ostateczną niewiążącą ofertę na zakup spółki Energa S.A.

47/2010

16.08.2010 09:51

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2010 r. złożył ostateczną niewiążącą ofertę ("Oferta Ostateczna") nabycia od Skarbu Państwa („Sprzedawca”) 4.120.000.000 akcji („Akcje”) spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Energa"), stanowiących 82,9 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja"). Oferta Ostateczna pomimo niewiążącego charakteru będzie stanowić punkt odniesienia w negocjacjach ze Sprzedawcą.

W ocenie Zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii.

W ramach Transakcji zidentyfikowano obszary synergii obejmują synergie strategiczne, w zakresie programu inwestycyjnego oraz kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych, do uzyskania bez potrzeby głębszej integracji spółek, to ponad 100 mln złotych rocznie.

PGE dokonało racjonalnej oceny potencjału Energa oferując w drodze Oferty Ostatecznej warunki maksymalizujące wartość dla PGE i jej akcjonariuszy.

Oferta w pełni wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej, którą w tym przypadku PGE dokonywałoby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu zwiększenie wagi PGE jako średniej wielkości, wysoce rentownego europejskiego gracza.

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu Transakcji PGE przystąpi do negocjacji szczegółowych warunków umowy ze Sprzedawcą oraz przeprowadzi uzupełniające badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w Transakcji, w tym do ewentualnego podpisania umowy sprzedaży Akcji, której wykonanie będzie uwarunkowane uzyskaniem zgody organu antymonopolowego. PGE w oparciu o przeprowadzone analizy zakłada wysokie prawdopodobieństwo wydania przez organ antymonopolowy warunkowej zgody na Transakcję, w odpowiedzi na ewentualny wniosek PGE i jego treść. Niezależnie od powyższego, w ocenie PGE zachodzą również przesłanki do wydania zgody w trybie nadzwyczajnym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-08-16 11:51:03 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu