Meta Pixel script image

Odwołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

21/2024

04.04.2024 22:51

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu pana Przemysława Kołodziejaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Rada Nadzorcza nie wskazała przyczyn odwołania.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2024-04-04 Dariusz Marzec Prezes Zarządu
2024-04-04 Marcin Laskowski Wiceprezes Zarządu