Odwołanie Wiceprezesa Zarządu

52/2022

17.11.2022 11:41

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 17 listopada 2022 r. uchwałę o odwołaniu p. Pawła Ciocha, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2022-11-17 Wanda Buk Wiceprezes Zarządu
2022-11-17 Ryszard Wasiłek Wiceprezes Zarządu