Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne.

14/2009

19.11.2009 15:48

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 19 listopada 2009 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 660.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio lub pośrednio zależne od PGE:

1. ZEW „Porąbka-Żar” S.A. nabyła 350 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 35.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
2. PGE ZEW Dychów S.A. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
3. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego S.A. nabyła 400 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 40.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
4. PGE Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko – Kieleckiego Dystrybucja Sp. z o.o. nabyła 400 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 40.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
5. PGE Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. nabyła 500 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 50.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
6. PGE Górnictwo i Energetyka S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
7. PGE Energia S.A. nabyła 20 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 2.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
8. PGE Elektrownia Turów S.A. nabyła 1200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 120.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
9. PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 200 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 20.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
10. PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. nabyła 400 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 40.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
11. PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. nabyła 1650 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 165.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
12. PGE Dystrybucja Łódź-Teren S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
13. PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. nabyła 30 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 3.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
14. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. nabyła 100 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 10.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
15. Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A. nabyła 350 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 35.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.674,80 PLN z datą wykupu 18 grudnia 2009 r.
16. PGE Elektrownia Opole S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98.815,60 PLN z datą wykupu 19 lutego 2010 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 PLN.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 19 listopada 2009 r. 2.301.300.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-19 08:28:57 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-19 08:28:57 Marek Trawiński Wiceprezes Zarządu