Meta Pixel script image

Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne

80/2010

27.12.2010 11:21

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 27 grudnia 2010 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z Grupy Kapitałowej PGE, o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym w Rozdziale XIV. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 1.800.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki bezpośrednio zależne od PGE:
1. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. nabyła 5.000 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 500.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99.643,90 z datą wykupu 27 stycznia 2011 r.
2. Spółka PGE Dystrybucja S.A. nabyła 8.000 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 800.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98.895,10 z datą wykupu 28 marca 2011 r.
3. Spółka PGE Obrót S.A. nabyła 2.000 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 200.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98.895,10 z datą wykupu 28 marca 2011 r.
4. Spółka PGE Obrót S.A. nabyła 3.000 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 300.000.000 PLN w cenie jednostkowej 97.690,80 z datą wykupu 28 czerwca 2011 r.

Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe.

Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 27 grudnia 2010 r. 1.800.000.000 PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-12-27 12:21:46 Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu