Nabycie akcji własnych

58/2010

04.09.2010 17:40

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŅĻce i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”,) informuje, iż w dniu 3 września 2010 r. zgodnie z postanowieniami uchwały Zarządu PGE z dnia 2 września 2010 r. PGE dokonała transakcji nabycia 22.897 akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) za wynagrodzeniem w łącznej kwocie 579.064,79 złotych, w tym 12.593 akcji własnych serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D, będących tzw. Akcjami Resztówkowymi (zgodnie z definicją poniżej), które zostały wyemitowane w związku z rejestracją w dniu 31 sierpnia 2010 r. połączenia Spółki z PGE Energia S.A. i PGE GiE S.A. („Spółki Przejmowane”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) („Połączenie”).

Akcje Resztówkowe są akcjami Spółki, które nie zostaną wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych w ramach Połączenia w związku z postanowieniami planu połączenia („Plan Połączenia”) stanowiącego Załącznik Nr 3 do uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Połączenia z dnia 3 sierpnia 2010 r., zgodnie z którym liczba akcji Spółki wydawanych uprawnionym akcjonariuszom Spółek Przejmowanych zostaje zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. W wyniku takich zaokrągleń będą istniały akcje Spółki nie wydane akcjonariuszom Spółek Przejmowanych („Akcje Resztówkowe”).

Średnia jednostkowa cena nabycia Akcji Resztówkowych wynosi 25,29 zł. Nabyte akcje mają wartość nominalną 10 (słownie: dziesięć) PLN, a ich udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi około 0,001%. Łącznie PGE posiada 22.897 akcji własnych stanowiących 22.897 głosów Spółce.

Podstawa prawna: § 12 w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-09-04 19:40:18 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu