Meta Pixel script image

Nabycie akcji własnej

77/2010

16.12.2010 11:10

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2010 z dnia 4 września 2010 r., informuje, iż w dniu 7 grudnia 2010 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 2 września 2010 r. dotyczącej transakcji nabycia akcji własnych w celu umorzenia. Uchwała z dnia 2 września 2010 r. została podjęta z uwagi na konieczność nabycia akcji własnych, nieobjętych przez akcjonariuszy PGE Górnictwo i Energetyka S.A. (PGE GiE) i PGE Energia S.A., które były wydawane tym akcjonariuszom w związku z dokonanym w dniu 31 sierpnia 2010 r. połączeniem Spółki z w/w spółkami (akcje połączeniowe). Pierwotna uchwała przewidywała nabycie 22.897 akcji własnych (12.593 akcji własnych serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D) za wynagrodzeniem w łącznej kwocie 579.064,79 złotych. W wyniku późniejszych korekt dokonywanych w księgach akcyjnych PGE GiE S.A. i PGE Energia S.A., skutkujących zmianami w rejestrze sponsora emisji, po ostatecznym zapisaniu na kontach akcjonariuszy należnej liczby akcji, pozostała jedna akcja połączeniowa nie przydzielona żadnemu z akcjonariuszy, jak również nie objęta zakresem uchwały Zarządu Spółki z dnia 2 września 2010 r.

W wyniku przyjęcia uchwały z dnia 7 grudnia 2010 r. Zarząd informuje o nabyciu przez Spółkę przedmiotowej akcji w celu jej umorzenia. Przedmiotowa akcja została zapisana na rachunku PGE w rejestrze sponsora emisji w dniu 15 grudnia 2010 r. W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż łącznie PGE posiada 22.898 akcji własnych (12.594 akcji własnych serii C oraz 10.304 akcji własnych serii D) nabytych w celu umorzenia, stanowiących 22.898 głosów w Spółce. Akcje własne zostały nabyte za wynagrodzeniem w łącznej kwocie 579.090,08 złotych, średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 25,29 zł. Nabyte akcje mają wartość nominalną 10 zł, a ich udział w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi około 0,001%.

Podstawa prawna: § 12 w związku z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-12-16 12:10:30 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu