Meta Pixel script image

Informacje dotyczące pana Krzysztofa Żuka, członka Rady Nadzorczej - uzupełnienie raportu bieżącego nr 11/2010

12/2010

25.02.2010 13:29

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 19 lutego 2010 r., przekazuje informacje dotyczące pana Krzysztofa Żuka, powołanego do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 22 lutego 2010 r.

Pan Krzysztof Żuk posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej („UMCS”) w Lublinie.

Doświadczenie zawodowe pana Krzysztofa Żuka jest następujące:
2009 – nadal Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
2007 – 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
2006 – 2007 Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
1996 – 2006 Dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Lublinie
1992 – 1996 Dyrektor Delegatury Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie
1991 – 1992 Główny Specjalista w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Lublinie
1979 – nadal pracownik naukowy w Instytucie Ekonomii UMCS
2006 – nadal pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Poniżej wymienione zostały inne funkcje pełnione przez pana Krzysztofa Żuka w ostatnich latach:
2009 Członek Komitetu Europejskiego Rady Ministrów
2009 – nadal Członek Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
2009 – nadal Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
2006 Członek Grupy Roboczej ds. realizacji programu konsolidacji spółek, powołanej Zarządzeniem Ministra Gospodarki – Przewodniczącego Zespołu Sterującego ds. Realizacji „Programu dla Elektroenergetyki”
2006 Delegowany do wykonywania funkcji Członka Zarządu spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
2005 – 2009 Członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa (powołany przez Prezesa Rady Ministrów)
2005 – 2006 Członek Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie
2005 Członek Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

Ponadto od roku 1993 pan Krzysztof Żuk był członkiem rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Aktualnie, poza członkowstwem w Radzie Nadzorczej PGE, pan Krzysztof Żuk jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Polskie LNG S.A.

Pan Krzysztof Żuk jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych, w tym 8 monografii naukowych.

Pan Krzysztof Żuk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Żuk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.)

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2010-02-25 14:29:13 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu