Meta Pixel script image

Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej

10/2011

01.03.2011 13:09

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość, iż 23 lutego 2011 roku zgromadzenie wspólników spółki „Pensjonat Dychów” Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie („Spółka Zależna”) podjęło uchwały o rozwiązaniu Spółki Zależnej i powołaniu likwidatora Spółki Zależnej. Likwidatorem Spółki Zależnej została p. Beata Niedobecka.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości, ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Energia Odnawialna S.A., jednostka zależna od PGE (PGE Energia Odnawialna S.A., jako jedyny wspólnik, posiada 100 proc. udziałów w Spółce Zależnej i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2011-03-01 14:09:56 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu