Informacja o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian Statutu.

12/2009

13.11.2009 21:09

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 10 listopada 2009 r. odbyło się, bez formalnego zwołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), na którym podjęta została jedna uchwała.

Zgodnie z treścią uchwały NWZ nr 1 dokonano następujących zmian w Statucie Spółki:

1) uchylono § 19 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki w brzmieniu:

„12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników, o którym mowa w § 21 ust. 4.”,

2) uchylono § 21 ust. 4 oraz ust. 7 Statutu Spółki w brzmieniu:

„4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi jedna osoba powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie, wybrana przez pracowników Spółki, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą.”
„7. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również brak takiego przedstawiciela w składzie Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”,

3) zastąpiono w § 21 ust. 8 Statutu Spółki wyrazy „o których mowa w ust. 5 powyżej” wyrazami „o których mowa w ust. 4 powyżej”,

4) w § 21 Statutu Spółki, dotychczasowe ustępy 5, 6 i 8 oznaczono odpowiednio jako 4, 5 i 6.

Ponadto przedmiotową uchwałą NWZ upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy z 1.470.576.500 akcji Spółki stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.

Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu niezwłocznie po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 38 ust. 1 pkt 2 i 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
2009-11-13 22:08:26 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
2009-11-13 22:08:26 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu