Meta Pixel script image

Informacja o cenie emisyjnej akcji serii B Spółki, o ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach oferty publicznej oraz o zawarciu umowy subemisyjnej

2/2009

27.10.2009 16:00

Inne uregulowania

Treść raportu

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego dnia 9 października 2009 roku, wraz ze zmianami ("Prospekt") oraz zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Spółki informuje, że ostateczna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda oferowanych w ramach oferty publicznej akcji Spółki ("Akcje Oferowane") wynosi 259.513.500 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy pięćset).

Liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 38.927.025 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia pięć), a liczba Akcji Oferowanych zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym wynosi 220.586.475 (słownie: dwieście dwadzieścia milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć).
Na zasadach określonych w Prospekcie, przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów instytucjonalnych, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom indywidualnym, zaś Akcje Oferowane zaoferowane inwestorom indywidualnym w liczbie, w jakiej nie zostaną objęte zapisami złożonymi przez inwestorów indywidualnych lub zostaną objęte zapisami inwestorów indywidualnych, które zostaną wycofane (wskutek uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu), na zasadach określonych w Prospekcie, mogą zostać przesunięte do puli akcji przydzielanej inwestorom instytucjonalnym i zostać objęte ofertą instytucjonalną.

Ponadto, Spółka informuje, że cena emisyjna Akcji Oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych oraz dla inwestorów indywidualnych wynosi 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote za jedną Akcję Oferowaną.

Całkowity popyt na Akcje Oferowane zgłoszony przez inwestorów instytucjonalnych i detalicznych wyniósł przy cenie 23,00 złote około 45 miliardów złotych.

Wstępna liczba akcji na które zapisy złożyli inwestorzy indywidualni wyniosła ok. 1.113 mln Akcji Oferowanych. Zarząd zdecydował o zaoferowaniu inwestorom indywidualnym 15 proc. łącznej liczby Akcji Oferowanych. Na dzień raportu stopa redukcji dla inwestorów indywidualnych szacowana jest na około 96,5 proc.
Spółka informuje także o zawarciu w dniu 27 października 2009 roku umowy subemisyjnej, na warunkach opisanych w Prospekcie.

Podstawa prawna: Art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data Imię i nazwisko Stanowisko i funkcja
27.10.2009 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu
27.10.2009 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu