Władze

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest jednym z największych producentów i dostawców energii elektrycznej w Polsce oraz jedną z największych firm z sektora elektroenergetycznego w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zarząd Rada Nadzorcza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd

W skład Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od jednego do siedmiu członków, w tym prezes. Pozostali członkowie pełnią funkcję wiceprezesów. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję.

 

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Wojciecha Dąbrowskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Życiorys
Paweł Śliwa
Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu XI kadencji od dnia 20 lutego 2020 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Rada Nadzorcza PGE podjęła uchwałę o powołaniu p. Przemysława Kołodziejaka w skład Zarządu XI kadencji od dnia 1 maja 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Życiorys
Wanda Buk
Wiceprezes Zarządu ds. Regulacji

Rada Nadzorcza PGE w dniu 18 sierpnia 2020 r. podjęła uchwałę o powołaniu pani Wandy Buk w skład Zarządu XI kadencji od 1 września 2020 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Regulacji.

Życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o powołaniu pana Lechosława Rojewskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 czerwca 2021 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

życiorys
Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju

Rada Nadzorcza Spółki w dniu  4 stycznia 2023 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Rafała Włodarskiego w skład Zarządu XI kadencji od dnia 9 stycznia 2023 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia i Rozwoju.

Życiorys

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny. Od 1996 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku radcy prawnego w Departamentach Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego.

Życiorys
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Artur Składanek posiada tytuł magistra inżyniera uzyskany w Instytucie Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej w 1983 roku.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Sawaryn z wykształcenia jest magistrem historii oraz magistrem prawa, aplikację adwokacką ukończył w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Od roku 2014 jest Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Absolwent wydziału humanistycznego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pani Janina Goss jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada tytuł radcy prawnego.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Gryglas jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ART Olsztyn i Szkoły Głównej Handlowej.

Życiorys
Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Radosław Winiarski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku jest pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Zarządzania UW.

Życiorys
Członek Rady Nadzorczej

Pan Cezary Falkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada również ukończone studia podyplomowe z zakresu Finansów i Rachunkowości z akredytacją ACCA na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Życiorys

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od 6 listopada 2009 r. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie reprezentuje Akcjonariuszy Spółki. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy rozstrzyganie spraw wymienionych w Statucie PGE, w tym w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, zmiany przedmiotu działalności, połączenia, przekształcenia bądź podziału Spółki. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenia obrad określa Statut PGE.

Poznaj strukturę akcjonariatu