Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
 2. działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
 3. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
 4. doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
 5. działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 6. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
 7. pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
 8. pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
 9. wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
 10. wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
 11. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
 12. wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
 13. wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
 14. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
 15. wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
 16. transport rurociągami (PKD 49.50),
 17. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 18. roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
 19. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99 Z),
 20. roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
 21. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
 22. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 23. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
 24. działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 
 25. badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
 26. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
 27. wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
 28. sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
 29. pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
 30. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
 31. telekomunikacja (PKD 61),
 32. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
 33. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
 34. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
 35. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
 36. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
 37. produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
 38. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
 39. produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
 40. produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
 41. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
 42. naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
 43. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), 
 44. transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
 45. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 46. działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
 47. przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
 48. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
 49. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
 50. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
 51. działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
 52. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
 53. obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
 54. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
 55. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
 56. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
 57. działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12 Z).