Meta Pixel script image

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.183.746.098,70  (słownie: dziewiętnaście miliardów sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.243.712.994 (słownie: dwa miliardy dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 8,55 złotych (słownie: osiem złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) każda, w tym:

1) 1.470.576.500 akcji na okaziciela serii „A”,

2) 259.513.500 akcji na okaziciela serii „B”,

3) 73.228.888 akcji na okaziciela serii „C”,

4) 66.441.941 akcji na okaziciela serii „D”,

5) 373.952.165 akcji na okaziciela serii „E”.

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.