Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.165.048.497,25 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów sto sześćdziesiąt pięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 1.470.576.500 (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A o numerach od numeru [0000000001] do numeru [1470576500] o wartości nominalnej 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz na 259.513.500 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii B o numerach od numeru [1470576501] do numeru [1730090000] o wartości nominalnej 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz na 73.228.888 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C o numerach od numeru [1730090001] do numeru [1803331482] o wartości nominalnej 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz na 66.441.941 (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji na okaziciela serii D o numerach od numeru [1803331483] do numeru [18 697 837 270] o wartości nominalnej 10,25 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy) każda.