Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.  w 2020 roku,  zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku, w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

  1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 2020. 1)
 Źródło energiiUdział procentowy [%]
1.

Odnawialne źródła energii, w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna
mała energetyka wodna

9,15
2,90
4,52
1,54
0,18
2.Węgiel kamienny48,13
3.Węgiel brunatny34,33
4.Gaz ziemny8,20
5.Inne0,20
 Razem:100

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2020

 

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 2020. 2)

Lp.Rodzaj paliwaCO 2 SO 2 NO x Pyły
    Mg/MWh 
1.Węgiel kamienny0,755100,000530,000570,00004
2.Węgiel brunatny1,075110,000940,000810,00003
3.Gaz ziemny0,307280,000060,000230,00001
4.OZE (biomasa)0,313930,000020,000190,00001
5.Inne0,000000,000000,000000,00000
 Razem:0,766800,000590,000590,00003

 

1)  Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2,  Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (324), grudzień 2020.

2)  Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2020 r. na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowane zostały na podstawie danych  Agencji Rynku Energii SA -  EMITOR 2019  Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2020.