Ogłoszenia Spółek

OGŁOSZENIE

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Board of Directors

spółki PGE Sweden AB z siedzibą w Sztokholmie

 

Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Sweden AB (Nr rej. 556814-4157) z siedzibą w Sztokholmie działając na podstawie uchwały nr 2 z dnia 13 czerwca 2023 r. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Board of Directors pełniącego funkcję Przewodniczącego Zarządu (dalej: „Członek Zarządu”) spółki PGE Sweden AB (dalej: „Spółka”), które zostanie przeprowadzone przez komisję kwalifikacyjną powołaną uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki.

I. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) nie jest osobą nieletnią lub niewypłacalną, ani osobą dla której został wyznaczony opiekun lub osobą, na którą nałożony został zakaz handlu, o którym mowa w rozdziale 8 ust. 11 Szwedzkiej Ustawy o Spółkach (SFS 2005: 551).

II. Kandydatem na Członka Zarządu nie może być osoba, której aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

III.           Dodatkowym atutem kandydata na Członka Zarządu będzie:

1) znajomość języka angielskiego potwierdzona odpowiednim certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów zagranicznych;

2) znajomość branży, w której Spółka działa;

3) znajomość Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

IV.     Każdy kandydat składa zgłoszenie, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego, adresem e-mail. Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;

2) kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego;

3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym staż pracy) i dodatkowe kwalifikacje kandydata;

4) oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;

5) listę stanowisk zajmowanych przez kandydata w innych spółkach;

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

V.  Ww. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów  względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

VI. Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Departament Prawa i Zarządzania Korporacyjnego w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 20 czerwca 2023 r. o godz: 12:00. Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2 (o dacie złożenia zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia przesyłki). Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Board of Directors PGE Sweden AB”.

VII. Informacje o Spółce zostaną, na żądanie kandydata, udostępnione do osobistego wglądu w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Żądanie udostępnienia dokumentów można zgłaszać od dnia ukazania się Ogłoszenia do 20 czerwca 2023 r. na następujący adres e-mail: michal.zalewski@gkpge.pl. Kandydat o wyznaczonym miejscu i godzinie udostępnienia dokumentów zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

VIII. Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń, określonym w pkt VI powyżej, lub zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

IX. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie od dnia 20 czerwca 2023 r. w miejscu ustalonym przez Komisję kwalifikacyjną. O godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami i nie ma obowiązku przeprowadzenia rozmów ze wszystkimi kandydatami.

X. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:

1) znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

2) znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych;

3) znajomości Grupy Kapitałowej PGE.

XI. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

XII. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, każdy z kandydatów zostanie poinformowany o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

XIII. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydata, o czym kandydaci zostaną powiadomieni.

XIV. Administratorem danych osobowych jest PGE Sweden AB z siedzibą w Sztokholmie. Podane przez kandydata dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) oraz lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu. Kandydaci posiadają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zaś podanie danych jest dobrowolne. Pełna treść obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO zostanie wskazana kandydatom w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

XV. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.