Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2017 roku zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w roku 20171

 

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1

Odnawialne źródła energii w tym:
biomasa
energetyka wiatrowa
duża energetyka wodna

2,13
0,82
0,36
0,95
2 Węgiel kamienny 22,52
3 Węgiel brunatny 72,03
4 Gaz ziemny 3,13
5 Inne 0,19
RAZEM 100,00

2. Wykres kołowy struktury paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna  S.A. w roku 2017.

Struktura paliw

3. Informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Polska Grupa Energetyczna SA w roku 20172 

Lp. Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły
Mg/MWh
1 Węgiel kamienny 0,93038 0,00074 0,00095 0,00004
2 Węgiel brunatny 1,04741 0,00108 0,00080 0,00004
3 Gaz ziemny 0,41285 0,00001 0,00034 0,00000
4 OZE (biomasa) 0,00026 0,00015 0,00096 0,00005
5 Inne 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000
6 RAZEM 0,97685 0,00095 0,00081 0,00004

1Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowana została na podstawie danych o produkcji energii elektrycznej (elektrownie zawodowe), Tab. 5.2, Informacja statystyczna o energii elektrycznej – Agencja Rynku Energii SA, Biuletyn Miesięczny Nr 12 (288), grudzień 2017.

2Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2017 r. na giełdach energii elektrycznej oraz na rynku bilansującym opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA - EMITOR 2016 Emisja Zanieczyszczeń Środowiska w Elektrowniach i Elektrociepłowniach Zawodowych, Warszawa, wrzesień 2017.

gkpge_bip_site