Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
2) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
3) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13.Z),
4) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
5) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
6) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
8) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
9) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
10) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
11) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
12) wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z),
13) wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (PKD 05.20.Z),14) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
15) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),
16) wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD 19.10.Z),
17) transport rurociągami (PKD 49.50),
18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
19) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99 Z),
21) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
22) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
23) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
25) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 
26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
27) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
28) wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z),
29) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
30) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
31) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
32) telekomunikacja (PKD 61),
33) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
34) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
35) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
36) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
37) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
38) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
39) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
40) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
41) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
42) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
43) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
44) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), 
45) transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),
46) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
47) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
48) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
49) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
50) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
51) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
52) działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
53) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
54) obrona narodowa (PKD 84.22.Z),
55) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
56) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
57) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
58) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12 Z).