Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) precyzuje konstytucyjne prawo obywateli do informacji o działaniach władz publicznych, przewidziane w art. 61 Konstytucji RP. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów –  w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi.

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będącym oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym jest udostępniana:

a)     na pisemny wniosek, skierowany na adres:

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Departament Komunikacji Korporacyjnej

ul. Mysia 2,

00-496 Warszawa

b)     na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: bip@gkpge.pl

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie (00-496), przy ul. Mysiej 2. 

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem email: iod.pgesa@gkpge.pl;  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:

1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w celu realizacji zadań związanych z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001, nr 112, poz.1198).

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. w postaci zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów - w tym zapewniając dostęp do nagrań z obrad Walnego Zgromadzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE S.A. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi (nie dłużej niż 6 lat).

V. Kategorie danych osobowych

Czynności przetwarzania danych osobowych  dotyczą następujących kategorii danych, w szczególności: imię i nazwisko, adres, nazwa firmy akcjonariusza oraz miejsce siedziby- w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, liczba posiadanych akcji/głosów.

VI. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH.

VII. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane:

a. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, z którymi Administrator współpracuje łącząc produkty lub usługi (np. spółka PGE Systemy S.A. realizująca usługi w obszarze teleinformatycznym,

b. podmiotom współpracującymi ze spółką w zakresie usług doradczych, konsultacyjnych, rachunkowych, prawnych i audytorskich.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).

Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do:

a.             dostępu do swoich danych,

b.            otrzymania kopii swoich danych,

c.             sprostowania (poprawiania) swoich danych,

d.            usunięcia swoich danych,

e.            ograniczenia przetwarzania swoich danych,

f.             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,

g.             przenoszenia swoich danych,

h.            wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych,  o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.