Fotowoltaika z PGE

Oferta dobrana dla Ciebie!
-

 

 

Przełącz się na własną energię. Jeśli planujesz instalację fotowoltaiczną, skorzystaj z ekologicznej oferty Fotowoltaika z PGE i ciesz się naturalną i tanią energią.

 

Zamów online

 

Sprawdź co zyskujesz w ramach oferty:

Optymalnie dobraną mikroinstalację do Twoich potrzeb i możliwości

Realny wpływ na wysokość rachunków za energię elektryczną – dzięki wykorzystaniu cyklu produkcyjnego z paneli fotowoltaicznych

Bezpłatny audyt techniczny i wycenę

Pomoc na każdym kroku – wspieramy Cię we wszystkich formalnościach (m.in. pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji, skompletowanie dokumentów i zgłoszenie instalacji do OSD)

Wspierasz środowisko –  instalacja fotowoltaiczna nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza. Nie emituje hałasu, ani substancji szkodliwych dla atmosfery.

Zajmujemy się Twoją inwestycją kompleksowo – od złożenia oferty  przygotowanej przez naszych Doradców Handlowych po profesjonalny montaż instalacji.

Używamy wysokiej klasy komponentów, aby Twoja instalacja służyła Ci jak najdłużej, w sposób nie wymagający od Ciebie żadnej dodatkowej pracy.

Wypełnij eFormularz, a nasz Doradca Handlowy skontaktuje się z Tobą!

 

Zamów online

Najczęściej zadawane pytania

Termin podłączenia mikroinstalacji a stosowany model rozliczeń

Czy Klient, który złoży do OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci przed 31 marca 2022 r. będzie mógł być rozliczany w systemie opustów, jeżeli wniosek ten wymagać będzie poprawy (po 31 marca 2022 r.)?

W takim przypadku Klient będzie rozliczany w oparciu o model opustów, jeżeli uzupełni lub poprawi złożony wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej w wyznaczonym terminie. Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE (odnawialnych źródłach energii), w przypadku, gdy zgłoszenie Prosumenta energii odnawialnej złożone do właściwego OSD w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub niepoprawne, to operator wzywa Prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli Prosument nie dotrzyma wyznaczonego terminu, wówczas nie będzie mógł skorzystać z rozliczeń w oparciu o model opustów.

Jakie warunki musi spełnić Klient, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę z jednostką samorządu terytorialnego korzystającą z regionalnych programów operacyjnych, aby móc korzystać z rozliczenia w systemie opustów?

Klient powinien, w szczególności:

  1. do 31 marca 2022 r. podpisać z jednostką samorządu terytorialnego umowę w ramach dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego, z którego korzysta dana jednostka,
  2. do 31 grudnia 2023 r. przekazać sprzedawcy energii elektrycznej pisemne oświadczenie o zawarciu ww. umowy z jednostką samorządu terytorialnego o treści wskazanej w ustawie o OZE,
  3. do 31 grudnia 2023 roku zgłosić do OSD przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.  

W celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt.2 można skorzystać z wzoru dokumentu.

 

Zmiana umowy a stosowany model rozliczeń

Czy w przypadku zmiany mocy umownej lub mocy przyłączeniowej po 1 kwietnia 2022 r. przez prosumenta rozliczanego w modelu opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

W takiej sytuacji sposób rozliczania prosumenta nie zmienia się. Fakt modernizacji mikroinstalacji nie wpływa na obowiązek zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji. Należy jednak mieć na uwadze, że moc instalacji odnawialnego źródła energii po modernizacji, nie może być wyższa niż 50 kW. Możliwa jest natomiast zmiana przelicznika rozliczeniowego u prosumentów w związku ze zwiększeniem łącznej mocy elektrycznej zainstalowanej w mikroinstalacji.

Czy w przypadku zmiany grupy taryfowej (np. z Cx na Gx) przez prosumenta rozliczanegow systemie opustów zmieni się również sposób rozliczenia?

Nie. Zmiana grupy taryfowej przez prosumenta dotychczas rozliczanego w oparciu o system opustów nie powoduje konieczności zmiany sposobu rozliczenia.

Czy przepisanie licznika na nowego Odbiorcę po 1 kwietnia 2022 r. spowoduje zmianę rozliczenia?

Nie. Zmiana odbiorcy źródła wytwórczego, dotychczas rozliczanego w systemie opustów, nie spowoduje  zmiany sposobu rozliczeń. Nowy odbiorca będzie mógł być nadal rozliczany w systemie opustów.

 

Zasady rozliczeń w modelu net - billing

Co to jest depozyt prosumencki?

Sprzedawca energii prowadzi konto rozliczeniowe dla prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, czyli tzw. konto prosumenta. Zapisuje na nim ilości i wartości energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o OZE, oraz wynikającą z nich kwotę należną prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, czyli tzw. depozyt prosumencki.

Depozyt prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań prosumenta wynikających z zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto prosumenta.

W jaki sposób będzie rozliczany depozyt prosumencki?

Wartość depozytu prosumenckiego dot. danego miesiąca kalendarzowego jest ustalanai przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Depozyt ten może być rozliczany na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania kwoty na tym koncie. Po upływie wskazanych 12 miesięcy, na podstawie przepisów ustawy o OZE, niewykorzystane lub niezwrócone środki są umarzane.

Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznaczane są środki o najstarszej dacie przypisania do konta prosumenta jako depozyt prosumencki.

Sprzedawca dolicza do konta prosumenta wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez prosumenta energii odnawialnej lub prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, który korzystał z rozliczenia na zasadach systemu opustów w okresie od 1.04.2022 do 30.06.2022, a zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do OSD było wykonane od 1.04.2022. Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej, wyznacza się na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej ustalanej zgodnie z przepisami prawa.

Jak ustalana będzie cena odkupu energii przez PGE i czy będzie możliwość jej negocjacji?

Cena energii zostanie określona zgodnie z ustawą o OZE i będzie mieć charakter ceny urzędowej.

Czy klienci muszą składać oświadczenie, jeżeli chcą być nadal rozliczani w systemie opustów?

Nie. Klienci dotychczas rozliczani w systemie opustów nie muszą składać żadnych oświadczeń, by nadal korzystać z tego systemu rozliczeń.

Czy klient będący prosumentem, rozliczany dotychczas w systemie opustów, może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia i skorzystanie z modelu net-billing? Jeśli tak, czy klient musi spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Tak. Prosument dotychczas rozliczany w systemie opustów może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia na system net-billing. W tym celu powinien nie później niż 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy energii elektrycznej o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń wartościowych (system net-billing).

Zasady prowadzenia rozliczeń wartościowych stosuje się od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r., przez okres 15 lat, skrócony o okres korzystania przez tego prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych w systemie opustów.

 

Dane pomiarowe i bilansowanie

Czy u obecnych klientów również zmieni się sposób naliczania energii przez licznik (sumaryczny godzinowy)? Jeśli tak, to czy będzie się to wiązało z wymianą liczników?

Sposób naliczania energii zmieni się po stronie systemu pomiarowego OSD. Aktualnie zainstalowane liczniki już dziś umożliwiają prowadzenie rozliczeń z wykorzystaniem metody wektorowej. Według nowych zasad, należności za usługi dystrybucyjne zależne od ilości energii pobranej będą naliczane od ilości energii po sumarycznym bilansowaniu.

Zobacz inne oferty

Przyszłość bez awarii