Meta Pixel script image

 

Maksymalna cena prądu 2023

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna.

 

Pierwszy etap składania oświadczeń upłynął 30 listopada 2022 r. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w lit. b–e Ustawy1 miały czas na składanie oświadczeń do 31 stycznia 2023 r.

 W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Pobierz oświadczenie 

 Instrukcja - jak wypełnić oświadczenie 

Szczegółowy wykaz odbiorców uprawnionych

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

 Jak złożyć oświadczenie?
 • osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna tutaj
 • listownie, na adres PGE Obrót S.A.
Ile wynosi cena maksymalna?

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C i R wynosi*:

 • do 30 września 2023 r. - 785 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy) / 971,70 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)
 • od 1 października 2023 r. - 693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) / 858,54 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)

*pod warunkiem złożenia oświadczenia

 

grafika_2_1382_922

Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1.01.2018 r. do 31.12.2022 r., to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust.  

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1 Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243) z późn. zm.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami za obrót energią elektryczną stosuje się tzw. cenę maksymalną na poziomie:

- 971,70 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/785 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

- 858,54 zł/MWh (z VAT i akcyzą)/693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).

Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 pkt 2 lit. b-f) z ceny maksymalnej mogą skorzystać* odbiorcy uprawnieni – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty użyteczności publicznej. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się tutaj

* pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C oraz R wynosi*:

 • do 30 września 2023 r. - 785 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy) / 971,70 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)
 • od 1 października 2023 r. - 693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) / 858,54 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)

*pod warunkiem złożenia oświadczenia

Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie stosownego oświadczenia do swojego sprzedawcy prądu.  Wzór oświadczenia znajduje się tutaj 

Pierwszy etap składania oświadczeń upłynął 30 listopada 2022 r.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia energii elektrycznej w lokalach użytkowanych przez podmioty, o których mowa w lit. b–e Ustawy1 miały czas na składanie oświadczeń do 31 stycznia 2023 r.

W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie można złożyć:

 • elektronicznie, przez formularz dostępny tutaj 
 • osobiście, we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna jest tutaj
 • poprzez ePUAP;
 • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl, oświadczenie należy podpisać elektronicznie;
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A.

Jeśli do 30 listopada 2022 r. odbiorca uprawniony złoży oświadczenie, to cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.