Maksymalna cena prądu 2023

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna.

 

W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Pobierz oświadczenie Złóż oświadczenie przez e-formularz

 Instrukcja - jak wypełnić oświadczenie 

Szczegółowy wykaz odbiorców uprawnionych

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

 Jak złożyć oświadczenie?
  • elektronicznie, przez formularz dostępny tutaj 
  • osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna tutaj
  • poprzez platformę ePUAP;
  • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl, oświadczenie należy podpisać elektronicznie;
  • listownie, na adres PGE Obrót S.A.

Do 30 listopada 2022 r. Biura Obsługi Klienta funkcjonują w wydłużonych godzinach - od 16:00 do 19:00. W tych godzinach przyjmowane są tylko oświadczenia w zakresie Tarczy Solidarnościowej.

 

grafika_2_1382_922

Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy z okresu od 1.01.2018 r. do 31.12.2022 r., to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje mu upust.  

Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ustawodawca w celu ochrony odbiorców w grupie taryfowej G, jak również niektórych podmiotów użyteczności publicznej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdecydował się na wprowadzenie  mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z tymi odbiorcami. Przyjęte rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami za obrót energią elektryczną stosuje się tzw. cenę maksymalną na poziomie:

- 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),

- 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy (art. 2 pkt 2 lit. b-e) z ceny maksymalnej mogą skorzystać* odbiorcy uprawnieni – mikro, mali i średni przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty użyteczności publicznej. Szczegółowy wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się tutaj

* pod warunkiem złożenia oświadczenia.

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C oraz R wynosi 785 zł/MWh. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie stosownego oświadczenia do swojego sprzedawcy prądu.  Wzór oświadczenia znajduje się tutaj 

Oświadczenie należy złożyć do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Oświadczenie można złożyć:

  • elektronicznie, przez formularz dostępny tutaj 
  • osobiście, we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna jest tutaj
  • poprzez ePUAP;
  • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl, oświadczenie należy podpisać elektronicznie;
  • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A.

Jeśli do 30 listopada 2022 r. odbiorca uprawniony złoży oświadczenie, to cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.