Meta Pixel script image

Formularz zmiany danych umowy

Szanowny Kliencie, jeśli nie chcesz podać wymaganych danych w formularzu zapraszamy do kontaktu z infolinią pod numerem 422 222 222 lub stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

W przypadku konieczności przepisania umowy na nowego Klienta, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: Formularz zawarcia umowy kompleksowej

 

 

Zakres dokonywanych zmian

Proszę wskazać jakie dane mają ulec zmianie

Można zaznaczyć obie pozycje, jeśli dotyczy

Dane umowy

Zgłoszone zmiany mogą skutkować wystawieniem faktury w trakcie trwania okresu rozliczeniowego.

Można wybrać więcej, niż jedną opcję.

Dane Klienta

Można wybrać więcej, niż jedną opcję.

 

Dane Klienta

Klient to:

 

Reprezentant / Pełnomocnik

W przypadku braku PESEL na koncie Klienta dane zostaną zaktualizowane

Podany numer telefonu zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny

Podany adres e-mail zostanie wprowadzony na koncie Klienta jako aktualny

Powyższy numer telefonu jest jedynym aktualnym, proszę o usunięcie z konta pozostałych

 

Dane weryfikacyjne

Numer ID to indywidualny numer Klienta znajdujący się np. na fakturze przy danych osobowych Klienta (identyfikator, numer ewidencyjny, numer Klienta).

W przypadku braku możliwości odnalezienia tego numeru prosimy o podanie początku numeru faktury VAT (do pierwszego ukośnika).

Czy na koncie jest aktywna usługa eFaktury?

Proszę podać adres wskazany przez Klienta jako korespondencyjny

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres punktu poboru, którego dotyczą zmiany

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Zakres dokonywanych zmian

Czy chcesz wyrazić zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną (eFaktura) lub zaktualizować adres e-mail do doręczeń?”

W przypadku zgody zostanie użyty adres e-mail podany w formularzu w sekcji "Dane Klienta".

Aktywacja usługi oznacza akceptację poniższej zgody:

"Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura"

 

 

Zmiana grupy taryfowej

Proszę wskazać przeznaczenie obiektu

Szczegółowe informacje o zasadach przydzielania grup taryfowych można odnaleźć w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego pod linkiem: Taryfa OSD

Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Aktualna grupa taryfowa
Zamawiam nową grupę taryfową
Zamawiam nową grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:

 

  • Powyższa zmiana wymaga załączenia dokumentu zezwalającego na użytkowanie budynku w celach mieszkalnych wydanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego albo "Oświadczenia o wykorzystaniu energii elektrycznej na cele gospodarstwa domowego" wg. wzoru dostępnego pod linkiem: Oświadczenie

  • Jeśli plac budowy jest zakwalifikowany do VI grupy przyłączeniowej (przyłącze tymczasowe), wymagane jest załączenie "Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw" wydawanego przez PGE Dystrybucja, w którym wskazano grupę taryfową G do zawarcia umowy sprzedażowej / kompleksowej.

    • Wniosek o wydanie takiego dokumentu można złożyć pod linkiem: Wniosek OSD

 

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:

 

 

Zmiana okresu rozliczeniowego

Zamawiam nowy okres rozliczeniowy

Szczegółowe informacje o opłacie abonamentowej wynikającej z wybranego okresu rozliczeniowego można odnaleźć pod linkiem w Taryfie OSD

Proszę podać wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zgłoszenia zmiany. Ich brak lub niekompletne dane mogą skutkować wystawieniem najbliższej faktury VAT w oparciu o oszacownie zużycia:

całodobowa / dzienna / szczytowa

nocna / pozaszczytowa

 

 

Zmiana mocy umownej

  • Dla grup taryfowych G1x (obiekty mieszkalne) wartość mocy umownej nie ma wpływu na wysokość miesięcznych opłat stałych.
  • Dla pozostałych grup taryfowych informacje o wysokości opłat stałych można odnaleźć pod linkiem w Taryfie OSD

W celu zamówienia mocy umownej przekraczającej aktualną moc przyłączeniową, należy najpierw złożyć do Operatora Systemu Dystrybucyjnego wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej, pisemnie albo online: Wniosek OSD

Po zakończeniu prac OSD wydaje dokument "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw", który jest niezbędny do realizacji wniosku o zmianę mocy umownej.

 

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

 

Zmiana imienia, nazwiska / nazwy Klienta 

 

 

Zmiana adresu zamieszkania / siedziby Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Zmiana adresu korespondencyjnego Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Zmiana adresu punktu poboru energii / gazu Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Dodanie pełnomocnika

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa i po uzupełnieniu załącz go poniżej - Pobierz: Pełnomocnictwo

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 5 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Zgody marketingowe

Zgody marketingowe

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu marketingowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit f). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.pge-obrot.pl/Dane-osobowe.

Zwiń