Meta Pixel script image

Formularz kontaktu

Klient

Znajdziesz go na fakturze lub w mailu od PGE

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej

[...] Rozwiń

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PGE Obrót S.A. (dalej ,,Sprzedawca’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6.

2.    W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

b. w celu wykonania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego, gdy została zawarta (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c. w celu oferowania Pani/Panu przez Sprzedawcę produktów i usług (marketing bezpośredni), podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy  (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej lub/i paliwa gazowego drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,

d. w celu marketingu innych towarów i usług, o ile Pan/Pani wyrazi na to zgodę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO),

e. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

f. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. w celach analitycznych (np. w celu lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, rozwoju produktów, optymalizacji procesów obsługi, gromadzeniu  przekrojowej wiedzy o Klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

h. w celu badania satysfakcji Klientów, w tym określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

j. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

5.    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 2; 

b. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,

c. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom tj. operatorom sieci dystrybucyjnych prądu i gazu, partnerom, z którymi współpracuje Sprzedawca łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom, które nabywają wierzytelności i pomiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania przez Panią/Pana zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane również podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, policja, prokuratura lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, w tym podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy.

8.   Pani/Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Sprzedawcy przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Sprzedawca może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w  przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Sprzedawca zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Sprzedawcę sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia. 

9.   Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych. Profilowanie może być prowadzone przy okazji doboru odpowiedniej taryfy na podstawie parametrów zużycia energii lub paliwa gazowego lub innego rodzaju oferty na podstawie posiadanych danych.

10.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą.

12.  Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w regulaminach poszczególnych ofert sprzedawcy, w umowach, na stronach internetowych Sprzedawcy, w tym w regulaminach e-usług, politykach prywatności i politykach cookies.

Klauzula informacyjna dotycząca usługi dystrybucji energii elektrycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A. znajduje się pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/polityka-prywatnosci/dane-osobowe/klauzula-informacyjna

 

Zwiń