Meta Pixel script image

Fotowoltaika z PGE

fotowoltaika dla firm

Przełącz się na własną energię. Jeśli planujesz instalację fotowoltaiczną, skorzystaj z ekologicznej oferty Fotowoltaika z PGE i ciesz się naturalną i tanią energią.

Zamów ofertę

Zamów kontakt

Zostaw kontakt - zadzwonimy do Ciebie z numeru: 422 222 222 i przedstawimy naszą ofertę!

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o ofert

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia informacji o ofertach dot. produktów w których posiadaniu jest PGE Obrót S.A. w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii,  w związku z przesłaniem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit a). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji o ofercie dot. produktów w których posiadaniu jest PGE Obrót S.A. w tym związanych z odnawialnymi źródłami energii. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.pge-obrot.pl/Dane-osobowe.

Zwiń

Sprawdź co zyskujesz w ramach oferty:

Optymalnie dobraną mikroinstalację do Twoich potrzeb i możliwości.

Realny wpływ na wysokość rachunków za energię elektryczną – dzięki wykorzystaniu cyklu produkcyjnego z paneli fotowoltaicznych.

„Magazyn energii” dający możliwość wprowadzenia i zmagazynowania w sieci wyprodukowanej, ale niewykorzystanej energii elektrycznej, z możliwością odebrania jej nawet do 80%.

Bezpłatny audyt techniczny i wycenę.

Wspierasz środowisko –  instalacja fotowoltaiczna nie zwiększa zanieczyszczenia powietrza. Nie emituje hałasu, ani substancji szkodliwych dla atmosfery.

_mkl9204_1176x1176

Zajmujemy się Twoją inwestycją kompleksowo – od złożenia oferty  przygotowanej przez naszych Doradców Handlowych po profesjonalny montaż instalacji.

Używamy najwyższej klasy komponentów, aby Twoja instalacja służyła Ci jak najdłużej, w sposób nie wymagający od Ciebie żadnej dodatkowej pracy.

Wypełnij eFormularz, a nasz Doradca Handlowy skontaktuje się z Tobą!

Zamów ofertę

opis

Poznaj podstawowe zasady rozliczania prosumentów

Kliknij „pobierz” i skorzystaj z naszej instrukcji opisującej podstawowe zasady rozliczania właścicieli mikroinstalacji.

pobierz
vademecum_foto

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Kliknij „pobierz” i poznaj zasady.

pobierz

Czy wiesz, że?

PGE Obrót prowadzi Klienta przez cały etap inwestycji. Od planowania i analiz, przez dobór komponentów, po uruchomienie instalacji.

Zobacz opinie naszych klientów:

Najczęściej zadawane pytania

Czy jeśli Klient złoży wniosek o przyłączenie przed 31 marca br. ale będzie on wymagał poprawy (po 31 marca) czy Klient będzie objęty opustami?

Tak, będzie objęty opustami, jeśli korekta wniosku zostanie złożona zgodnie z terminem. W przypadku, gdy zgłoszenie złożone przez Prosumenta energii odnawialnej do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub niepoprawne, to operator ten wzywa tego Prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że niewykonanie wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje brak możliwości skorzystania przez Prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń na podstawie art. 4 ust. 1.

 

Co to jest depozyt Prosumencki?

Sprzedawca energii w celu prowadzenia rozliczeń prowadzi konto dla Prosumenta energii odnawialnej, Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub Prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, zwane dalej „kontem prosumenta”, na którym ewidencjonuje ilości energii elektrycznej i wartości energii elektrycznej, o których mowa w art. 4 ust. 1a, oraz wynikającą z nich wartość środków za energię elektryczną należną Prosumentowi za energię elektryczną wprowadzoną do sieci, zwaną dalej „depozytem prosumenckim”.

Depozyt Prosumencki przeznaczany jest na rozliczenie zobowiązań Prosumenta energii odnawialnej, Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub Prosumenta wirtualnego energii odnawialnej z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy prowadzącego konto Prosumenta.

 

W jakiś sposób będzie rozliczany depozyt Prosumencki?

Zobowiązanie Prosumenta energii odnawialnej, Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub Prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, określa się dla danego okresu rozliczeniowego jako sumę iloczynów, dla wszystkich okresów rozliczania niezbilansowania (t) w okresie rozliczeniowym, ilości energii elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przez Prosumenta energii odnawialnej, Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub Prosumenta wirtualnego energii odnawialnej, przyjmującej wartość dodatnią, oraz ceny sprzedaży energii elektrycznej uwzględniającej obowiązkowe obciążenia podatkowe i fiskalne, stosowanej w rozliczeniach pomiędzy sprzedawcą i Prosumentem dla tego okresu rozliczenia niezbilansowania.

Wartość depozytu prosumenckiego dot. danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana i przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Kwota środków stanowiąca depozyt prosumencki może być rozliczana na koncie prosumenckim przez 12 miesięcy od dnia przypisania tej kwoty jako depozyt prosumencki na koncie Prosumenta. Po upływie 12 miesięcy od dnia przypisania danej kwoty środków do depozytu prosumenckiego, niewykorzystane lub niezwrócone na podstawie przepisu art. 4 ust. 11 pkt 2 środki są umarzane.

Na rozliczenie ze sprzedawcą w pierwszej kolejności przeznaczane są środki o najstarszej dacie przypisania do konta Prosumenta jako depozyt prosumencki.

Sprzedawca dolicza do konta Prosumenta wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej przez Prosumenta energii odnawialnej lub Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej, który korzystał z rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1. Przepis art. 4 ust. 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

Wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej, wyznacza się na podstawie miesięcznej rynkowej ceny energii elektrycznej ustalanej zgodnie z art. 4b ust. 6.

 

Czy w przypadku zmiany Taryfy z C na G, Klient  pozostanie na systemie opustów?

Tak, ponieważ Prosumentem nazywamy odbiorcę końcowego, bez względu na wybraną taryfę rozliczeniową, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji. Pod jednoczesnym warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej

 

Czy u obecnych Klientów również zmieni się sposób naliczania energii przez licznik (sumaryczny godzinowy)? Jeśli tak, to czy będzie się to wiązało z wymianą liczników?

Sposób naliczania energii zmieni się po stronie systemu pomiarowego OSD. Aktualnie zainstalowane liczniki już dziś umożliwiają prowadzenie rozliczeń z wykorzystaniem metody wektorowej. Według nowych zasad, należności za usługi dystrybucyjne będą naliczane od ilości energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie.

 

Czy nadpłata z depozytu będzie zwracana na konto?

Tak, nadpłata z depozytu będzie zwracana. Jeżeli Prosument energii odnawialnej, Prosument zbiorowy energii odnawialnej lub Prosument wirtualny energii odnawialnej, w ramach rozliczenia nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, Prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub Prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu.

Jednocześnie, wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.

 

Czy rodzaje Prosumentów się łączą np. Prosument wirtualny będzie mógł być jednocześnie Prosumentem grupowym?

Taka możliwość łączenie nie wynika wprost z definicji Prosumenta zawartej w ustawie OZE. Sposoby przyłączania mikroinstalacji do sieci OSD wykluczają możliwość łącznia rodzajów Prosumentów. W ustawie wyróżniono trzy typy Prosumentów - Prosument, Prosument zbiorowy, Prosument wirtualny.

 

Pytanie dot. składania oświadczeń o ilości wytworzonej energii. Jak wyliczyć energię zużytą na własne potrzeby do rozliczenia podatku akcyzowego?

Pobrana energia elektryczna podlegająca rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest zużyciem energii wyprodukowanej na potrzeby własne przez Prosumenta energii odnawialnej, Prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub Prosumenta wirtualnego energii odnawialnej i nie stanowi:

1) sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju,

2) zużycia energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu

– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.3)).

 

Jak ustalana będzie cena odkupu energii przez PGE i czy będzie możliwość jej negocjacji?

Cena energii niezbędna do wyliczenia depozytu prosumenckiego została określona w ustawie i ma charakter ceny urzędowej.

 

Jak będzie wyglądała obsługa zawierania umowy na odkup energii przez PGE Obrót?

Wprowadzenie nowego typu rozliczeń wartościowych nie jest związane z koniecznością zawarcia odrębnej umowy odkupu. Rozliczenia z Prosumentami powinny odbywać się tak, jak obecnie, na podstawie jednej umowy, mając na uwadze, że wzajemne zobowiązania kompensują się w sposób podobny do wcześniejszych rozliczeń, z ta tylko różnicą, że oparte są na wartości, a nie ilości energii elektrycznej.

 

Czy klienci muszą składać jakieś oświadczenia, że chcą pozostać rozliczani na starych zasadach (netowanie)?

Nie muszą składać takich oświadczeń. Precyzując, Prosument składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy chce przejść z rozliczeń ilościowych na rozliczenia wartościowe. Należy przy tym pamiętać, że złożenie oświadczenia wyklucza możliwość powrotu na rozliczenia ilościowe.

 

Czy w przypadku dodania mocy wytwórczych po 1 kwietnia 2022 r. u Prosumenta ulega zmianie sposób rozliczenia?

Nie ulega zmianie. Stosowana jest tutaj analogia do obowiązku zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w  mikroinstalacji. Fakt modernizacji mikroinstalacji nie wpływa na ustanie obowiązku zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji.

 

Czy przepisanie licznika na nowego Odbiorcę po 1.04.2022 r. spowoduje zmianę rozliczenia „po nowemu”?

Jeżeli po 1 kwietnia 2022 r.  nastąpi zmiana podmiotowa (zmiana odbiorcy) źródła wytwórczego dotychczas rozliczanego w systemie opustów, nie spowoduje ona automatycznej modyfikacji dotychczasowego sposobu rozliczeń dla przedmiotowego źródła wytwórczego. Typ rozliczenia powiązany jest ze źródłem wytwórczym, a nie odbiorcą, dlatego w opisanej sytuacji, w tym źródle wytwórczym nowy odbiorca będzie mógł być nadal rozliczany w systemie opustów.

 

Czy zmiana mocy przyłączeniowej (wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego) bez zmiany po stronie PV po 1.04.2022 r. spowoduje zmianę rozliczenia „po nowemu”?

Nie wpłynie to na zmianę rozliczeń. Na podstawie analogii do obowiązku zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w  mikroinstalacji. Fakt modernizacji mikroinstalacji nie wpływa na ustanie obowiązku zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji.

 

Czy Klient rozliczany jako Prosument (netowanie) może wystąpić o zmianę sposobu rozliczenia na „po nowemu”? Jeśli tak to czy musi spełnić jakieś dodatkowe warunki?

Tak, może wystąpić o zmianę sposobu rozliczania. Prosument energii odnawialnej korzystający z rozliczenia ilościowego, określonego w ust. 1. może nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału, złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy o skorzystaniu z zasad prowadzenia rozliczeń wartościowych określonych w ust. 1a pkt 2.

W przypadku, o którym mowa na początku, zasady prowadzenia rozliczeń wartościowych stosuje się od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r., przez okres 15 lat, pomniejszony o okres korzystania przez tego prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń prowadzonych na zasadach ilościowych określonych w ust. 1.

 

Czy rozliczenia na zasadzie net-bilingu wymagają umowy kompleksowej czy mogą być realizowane na rozdzielonej?

Wymagana umowa kompleksowa ze względu na fakt, że opłaty za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta energii odnawialnej; uiszczane są przez Sprzedawcę wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.

 

Czy PGE Obrót będzie miała obowiązek realizacji wniosku o zawarcie umowy rozliczanej w net-bilingu również z Klientami z PPE spoza PGE Dystrybucji?

Nie będzie takiego obowiązku.

Zobacz inne oferty

Oferta dla dużych przedsiębiorstw
Oferta dla dużych przedsiębiorstw
Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw
Oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw
Oferta dla samorządów
Dla samorządów i instytucji
Naturalnie, że energia
Naturalnie, że energia
_mkl9215
DSR z PGE