Formularz zmiany danych umowy

Klient to:

 

Dane Klienta

 

Reprezentant / Pełnomocnik

Telefon do kontaktu w sprawie zgłoszenia

Adres do kontaktu w sprawie zgłoszenia

 

Dane weryfikacyjne

Numer ID to indywidualny numer Klienta znajdujący się np. na fakturze

Czy na koncie jest aktywna usługa e-Faktury?

 

Proszę podać adres wskazany przez Klienta jako korespondencyjny

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Adres punktu poboru, którego dotyczą zmiany

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

Zakres dokonywanych zmian

Można wskazać więcej, niż jedną zmianę

Proszę wskazać

Zgłoszone zmiany mogą skutkować wystawieniem faktury w trakcie trwania okresu rozliczeniowego

Dane Klienta

 

 

Zmiana grupy taryfowej

Proszę wskazać przeznaczenie obiektu

Szczegółowe informacje o zasadach przydzielania grup taryfowych można odnaleźć w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Aktualna grupa taryfowa
Zamawiam nową grupę taryfową
Zamawiam nową grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:

 

  • Zmiana grupy taryfowej z placu budowy na obiekt mieszkalny wymaga załączenia dokumentu potwierdzajacego odbiór techniczny budynku wydanego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego albo Oświadczenia o wykorzystaniu energii elektrycznej na cele gospodarstwa domowego wg. poniższego wzoru.
  • Jeśli plac budowy jest zakwalifikowany do VI grupy przyłączeniowej (przyłącze tymczasowe), wymagane jest załączenie "Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw" wydawanego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w którym wskazano grupę taryfową G do zawarcia umowy sprzedażowej / kompleksowej.

Pobierz: Oświadczenie o wykorzystywaniu energii elektrycznej na cele gospodarstwa domowego

 

Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:

 

 

Zmiana okresu rozliczeniowego

Zamawiam nowy okres rozliczeniowy

Szczegółowe informacje o opłacie abonamentowej wynikającej z wybranego okresu rozliczeniowego można odnaleźć w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty

Proszę podać wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego na dzień zgłoszenia zmiany. Ich brak może skutkować wystawieniem najbliższej faktury VAT w oparciu o oszacownie zużycia:

całodobowa / dzienna / szczytowa

nocna / pozaszczytowa

 

 

Zmiana mocy umownej

  • Dla grup taryfowych G1x (obiekty mieszkalne) wartość mocy umownej nie ma wpływu na wysokość miesięcznych opłat stałych.
  • Dla pozostałych grup taryfowych informacje o wysokości opłat stałych można odnaleźć w Taryfie Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD): https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty
  • W celu zamówienia mocy umownej przekraczającej aktualną moc przyłączeniową, należy najpierw złożyć do OSD wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej (pisemnie albo online: https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/przylaczenia-online )
    Po zakończeniu prac modernizacyjnych OSD wydaje dokument "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw", który jest niezbędny do realizacji wniosku o zwiększenie mocy umownej.
Upuść plik w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. wielkość pliku: 5 MB, Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

 

Zmiana imienia, nazwiska / nazwy Klienta 

 

 

Zmiana adresu zamieszkania / siedziby Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Zmiana adresu korespondencyjnego Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Zmiana adresu punktu poboru energii / gazu Klienta

Proszę wskazać aktualne dane adresowe:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

 

 

Zmiana / dodanie adresu e-mail do kontaktu

Dotychczasowy adres e-mail zostanie zastąpiony nowym

 

 

Zmiana / dodanie numeru telefonu do kontaktu

Numer telefonu zostanie dodany do dotychczas zarejestrowanych

 

 

Dodanie numeru PESEL do istniejącego konta Klienta

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu

[...] Rozwiń

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu marketingowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit f). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie www.pge-obrot.pl/Dane-osobowe.

Zwiń