Meta Pixel script image

Formularz zawarcia umowy

 • Informacje ogólne
 • Dane Klienta
 • Dane adresowe
 • Szczegóły umowy
 • Podsumowanie
Punkt poboru energii leży na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego:

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą PGE Obrót S.A.

Klientów Operatora Nowa Energia Dystrybucja sp. z o.o. prosimy o wypełnienie formularza zawarcia umowy kompleksowej dostępnego pod poniższym linkiem:

Formularz zawarcia umowy dla Klientów Nowa Energia Dystrybucja sp. z o.o.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą PGE Obrót S.A.

Klientów Stoen Operator prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie Lumi PGE 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą PGE Obrót S.A.

Klientów innych OSD prosimy o wypełnienie formularza zawarcia umowy kompleksowej dostępnego pod poniższym linkiem:

Formularz zawarcia umowy kompleksowej dla Klientów TPA

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości

W przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości możliwe jest jedynie zawarcie umowy na licznik przedpłatowy. 

W tym celu prosimy o udanie się do najbliższego stacjonarnego Biura Obsługi Klienta.

Wyszukiwarka BOK

Rodzaj posiadanego tytułu prawnego to:
Czy Punkt Poboru Energii posiada instalację produkującą prąd elektryczny (np. panele fotowoltaiczne, turbinę wiatrową)?
Wskaż przyczynę zawarcia umowy
Czy jesteś spadkobiercą dotychczasowego Klienta?

 

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (bez paneli fotowoltaicznych)

albo

Pobierz: Oświadczenie na okoliczność przekazania / przejęcia lokalu (z panelami fotowoltaicznymi)

 

i następnie załącz uzupełniony i podpisany dokument poniżej.

Prosimy o prawidłowe uzupełnienie powyższego oświadczenia. Brak kluczowych informacji spowoduje konieczność jego poprawienia i opóźni moment zawarcia umowy.

 

 

 • Numer klienta – Jest podany na fakturze VAT przy danych osobowych dotychczasowego Klienta. Może być oznaczony jako numer ewidencyjny, numer klienta lub identyfikator klienta. Jeśli nie odnajdują go Państwo, prosimy o podanie numeru faktury VAT.
 • Adres punktu poboru – Wymagane jest podanie kompletu danych adresowych.
 • Dane układu pomiarowego – Numer licznika jest nadrukowany na jego obudowie pod kodem kreskowym, a także jest prezentowany na fakturze VAT w tabeli, w której wykazane są dane pomiarowe.
  • Dla grup taryfowych G11 i C11 należy podać jedno wskazanie (WT) prezentowane na liczniku pod kodem 15.8.0 (albo 15.8.1).
  • Dla pozostałych grup taryfowych należy podać dwa wskazania prezentowane na liczniku pod kodami 15.8.1 (WT) i 15.8.2 (NT).
  • Klienci posiadający instalację wytwórczą (fotowoltaiczną / wiatrową) korzystają z dedykowanego druku, w którym nie wskazują stanu licznika. Dokona tego OSD.
 • Dane osoby/firmy przekazującej lokal – Poza danymi osoby Przekazującej lokal wymagane jest także wskazanie jej adresu korespondencyjnego, na który zostanie wysłane rozliczenie końcowe.
 • Dane osoby/firmy przejmującej lokal – Wymagane jest podanie kompletu danych osoby Przejmującej, która ma być stroną Umowy z PGE Obrót S.A.
 • Podpisy – Wymagane jest podanie daty sporządzenia protokołu.
  • Po stronie Przekazującego dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które były stroną umowy z PGE Obrót S.A. (dane znajdują się też na fakturze VAT)
  • Po stronie Przejmującego  dokument powinien być podpisany przez wszystkie osoby, które staną się stroną Umowy w PGE Obrót S.A. (np. małżonkowie, partnerzy, wspólnicy spółki cywilnej

 

 

Pobierz wzór oświadczenia i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Oświadczenie o nabyciu spadku

 

 

Załącz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

 

 

Załącz dokument: "Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw" (dokument ten można pozyskać od PGE Dystrybucja S.A.)

 

Nazwę obecnego sprzedawcy można odnaleźć w umowie lub na fakturze VAT

Potwierdzam, że umowa z dotychczasowym sprzedawcą uległa zakończeniu i jako sprzedawca rezerwowy został wyznaczony PGE Obrót S.A.

Prosimy o kontakt z dotychczasowym sprzedawcą energii albo Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i ustalenie aktualnego statusu umowy.

Jeśli umowa jest nadal zawarta ze sprzedawcą innym niż PGE Obrót S.A., w celu jej przepisania prosimy wybrać w poprzednim pytaniu opcję: "Zmiana sprzedawcy na PGE Obrót S.A."

Kod PPE identyfikuje przyłącze energetyczne.

Można go zazwyczaj odnaleźć na fakturze VAT obecnego sprzedawcy lub w dotychczasowej umowie. W razie konieczności prosimy o jego potwierdzenie z aktualnym sprzedawcą lub Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

W ramach umowy z obecnym sprzedawcą:

Informację o obowiązywaniu oferty lojalnościowej oraz jej dacie końcowej można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Umowa z dotychczasowym sprzedawcą

Prosimy o potwierdzenie tej daty z obecnym sprzedawcą energii. Jej błędne podanie może doprowadzić do naliczenia kary umownej, przejścia na umowę rezerwową lub wstrzymania dostaw energii do czasu zawarcia nowej umowy.

Wskaż okres wypowiedzenia aktualnej umowy

Informację o obowiązującym okresie wypowiedzenia można uzyskać u obecnego sprzedawcy energii

Proszę dokonać wypowiedzenia obecnej umowy:
 • Jeśli w ramach umowy z dotychczasowym sprzedawcą zostało przyjęte dodatkowe porozumienie cenowe (oferta lojalnościowa), zakończenie umowy przed terminem jego wygaśnięcia może skutkować naliczeniem kary umownej
 • Umowa z dotychczasowym Sprzedawcą może zostać zakończona po upływie przewidzianego w jej regulaminie terminu wypowiedzenia

W przypadku wskazania zbyt wczesnej daty, która będzie niewykonalna ze względów umownych lub prawnych, PGE Obrót S.A. dokona wypowiedzenia umowy w najwcześniej możliwym terminie.

 

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa do procesu zmiany sprzedawcy i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo PZS

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 9 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Pobierz pełnomocnictwo dla PGE Obrót S.A. do pozyskania od OSD "Potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw" w imieniu Klienta i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Pełnomocnictwo do pozyskania PD

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 9 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

 

Zastrzegamy prawo do kontaktu w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów lub informacji.

Klient to:

 

Dane Klienta:

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

 

Reprezentowany przez:

(proszę wskazać zgodnie z reprezentacją zgłoszoną we właściwym dokumencie rejestrowym / umowie)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na powyższy adres e-mail.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A. korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną na adres e-mail.

Oznacza to akceptację poniższej zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót S.A., korespondencji, w tym faktur VAT za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym. Faktury VAT będą wysyłane na zasadach określonych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura. Powyższa zgoda zwalnia PGE Obrót S.A. z obowiązku przesyłania korespondencji oraz wystawiania faktur VAT, w formie papierowej.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura

 

 

Dane drugiego Klienta / reprezentanta / wspólnika:

 

Dane trzeciego Klienta / reprezentanta / wspólnika:

Jeśli umowa jest zawierana na osobę małoletnią wymagane są dane przedstawiciela oraz dokument potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe.

 

Dane pełnomocnika:

 

Pobierz wzór pełnomocnictwa i po uzupełnieniu załącz go poniżej -  Pobierz: Wzór pełnomocnictwa

W przypadku umowy zawieranej na osobę małoletnią należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji (oświadczenie pisemne rodzica jako opiekuna prawnego albo dokument sądowy wyznaczający opiekuna prawnego).

 

Upuść pliki w dowolnym miejscu na białym polu lub
Maks. sumaryczna wielkość plików: 9 MB,Format: pdf, jpeg, png, tiff

Adres Punktu Poboru Energii

Wybierz jedno z poniższych:

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

Numer posesji / lokalu

 

Adres zamieszkania / siedziby

Adres zamieszkania / siedziby

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

Numer posesji / lokalu

 

Adres korespondencyjny

Adres korespondencyjny

Jeśli nazwa ulicy nie została nadana, proszę wprowadzić nazwę miejscowości

Numer posesji / lokalu

Dane punktu poboru energii

Wybierz rodzaj grup taryfowych
Wybierz grupę taryfową
Wybierz grupę taryfową
Deklaruję roczne zużycie energii elektrycznej w:
Wybieram poniższego sprzedawcę rezerwowego:
Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Moc umowna dla PPE

W przypadku niezgodności z wartością zainstalowanego zabezpieczenia przedlicznikowego, moc zostanie określona na podstawie decyzji Operatora Systemu Dystrybucji. Po zawarciu umowy będzie można wnioskować o jej zmianę.

Moc umowna nie może być wyższa niż moc przyłączeniowa określona w dokumentacji technicznej przyłącza.

Okres obowiązywania umowy

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące od daty doręczenia pisemnego wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

 

Pozostałe informacje

 

Zamówienie oferty

Wybierając ofertę "Domowe naprawy. Pakiet z Fachowcem PC." zyskujesz:

 • Gwarancję pozostania na poziomie 1% poniżej Ceny Taryfowej w trakcie korzystania z oferty
 • Możliwość skorzystania z pomocy fachowców w poniższym zakresie:
  • elektryk - naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej
  • Technik urządzeń grzewczych i gazowych - naprawa wewnętrznej instalacji gazowej, naprawa urządzeń grzewczych i gazowych
  • Informatyk (Fachowiec PC) - zdalne naprawy oprogramowania, naprawa uszkodzonego sprzętu PC 
 • Usługa jest wykonywana:
  • do 1h w przypadku zdalnej interwencji fachowca PC (w dni robocze, godz. 10-23)
  • do 4h w przypadku interwencji elektryka (cały tydzień)
  • do 24h w przypadku interwencji pozostałych specjalistów (dni robocze)
 • Wezwania dokonujesz pod całodobowym numerem infolinii (wszyscy fachowcy są dostępni pod jednym numerem)
 • Przysługują Ci 3 wezwania w ciągu roku (limit ten odnawia się co 12 miesięcy), każde z nich opłacone do wysokości 700 zł, w tym:
  • 500 zł - koszty części, materiałów i robocizny
  • 200 zł - koszty dojazdu i czynności diagnostycznych
 • Okres obowiązywania oferty:
  • I okres (od dnia przyjęcia do 31.12.2025 r.) - wysokość opłaty handlowej: 14,12 zł/msc brutto (11,48 zł netto)
  • II okres (od 01.01.2026 - na czas nieokreślony) - wysokość opłaty handlowej: 18,43 zł/msc brutto (14,98 zł netto)
  • oferta może być rozwiązana przez Klienta zgodnie z regulaminem oferty bez dodatkowych opłat w dowolnym czasie

 

Tabela 1. Ceny ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach od 01.01.2024 do 30.06.2024, w ramach Oferty „Domowe Naprawy. Pakiet z Fachowcem PC” do limitu zużycia (1500/1800/2000 kWh), zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
Grupa taryfowa Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
  Całodobowa Dzienna Nocna
G11 0,5092 (0,4140)    
G12   0,6063 (0,4929) 0,3398 (0,2763)
G12w   0,6180 (0,5024) 0,4002 (0,3254)
G12n   0,5659 (0,4601) 0,3930 (0,3195)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

 

 

Tabela 2. Ceny maksymalne ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach od 01.01.2024 do 30.06.2024 roku, w ramach Oferty „Domowe Naprawy. Pakiet z Fachowcem PC”, zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku, po przekroczeniu maksymalnego limitu zużycia podanego w Tabeli 1.
Grupa taryfowa Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*
  Całodobowa Dzienna Nocna
G11 0,8585 (0,6930)    
G12   0,8585 (0,6930) 0,6583 (0,5352)
G12w   0,8585 (0,6930) 0,7559 (0,6146)
G12n   0,8585 (0,6930) 0,7087 (0,5762)
*Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i podatku akcyzowego.

 

 

Tabela 3. Ceny ze energię elektryczną stosowane w rozliczeniach od 01.07.2024 w ramach Oferty „Domowe Naprawy. Pakiet z Fachowcem PC”.
Grupa taryfowa Cena za energię elektryczną w zł/kWh brutto (netto)*/**
  Całodobowa Dzienna Nocna
G11 0,91218 (0,74161)    
G12   1,03651 (0,84269) 0,65829 (0,53519)
G12w   1,07170 (0,87130) 0,75595 (0,61459)
G12n   1,02725 (0,83516) 0,70870 (0,57618)
*Ceny za energię elektryczną w ofercie "Domowe Naprawy. Pakiet z Fachowcem PC” wyliczone są na podstawie obowiązującej Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE z uwzględnieniem 1% upustu. 
**Ceny brutto zawierają podatek VAT 23% oraz podatek akcyzowy w wysokości 5 zł/MWh. Ceny netto nie zawierają VAT i zawierają podatek akcyzowy.

 

 

Informacje szczegółowe o zasadach rozliczeń w przypadku przyjęcia Oferty uwzględniające rządowe "tarcze":

 • Oferta obowiązuje w dwóch okresach: od daty jej zawarcia do 31.12.2025 r. i jeżeli nie zostanie wypowiedziana po tym terminie samoistnie przedłuży się na czas nieokreślony.
 • W okresie 01.01.2024 - 30.06.2024 będą miały zastosowanie stawki wynikające z Tabeli 1 oraz Tabeli 2.
 • Od 01.07.2024 będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1% (Tabela 3) albo na podstawie Ustawy z 07.10.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach (...) w przypadku gdy poziom zużycia energii elektrycznej w punkcie poboru energii przez Odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1) ww. ustawy w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r. będzie mniejszy lub równy 90% jego zużycia w tym PPE w okresie 01.10.2021 - 31.12.2022 r. zastosowany zostanie upust stanowiący równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej poniesionej przez tego Odbiorcę w okresie 01.10.2022 - 31.12.2023 r., który zostanie rozliczony Klientowi w 2024 roku. Upust 1% wynikający z Oferty nie łączy się z upustem 10% wynikającym z ww. ustawy.
 • Na rok 2025 i kolejne będzie miał zastosowanie Cennik Taryfowy z uwzględnieniem upustu 1%. 

 

Chcę podpisać umowę w ramach:

Jeśli po wysłaniu formularza wybrana poniżej oferta zostanie wycofana lub wygaśnie, skontaktujemy się z Państwem z propozycją aktualnej oferty.

Zgody marketingowe

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot