Meta Pixel script image

Formularz - Fotowoltaika z PGE

Przełącz się na własną energię. Jeśli planujesz własną instalację fotowoltaiczną, skorzystaj z ekologicznej oferty Fotowoltaika z PGE i ciesz się naturalną i tanią energią.

Zajmujemy się Twoją inwestycją kompleksowo – od złożenia oferty przygotowanej przez naszych Doradców Handlowych po profesjonalny montaż instalacji. Oferujemy bezpłatny audyt techniczny i wycenę oraz wspieramy Cię we wszystkich formalnościach (m.in. pomoc w pozyskaniu finansowania inwestycji oraz dotacji, skompletowanie dokumentów i zgłoszenie instalacji do OSD).

Wypełnij eFormularz, a nasz Doradca Handlowy skontaktuje się z Tobą z numeru: 422 222 222!

Firma - odbiorca końcowy niebędący odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, zamierzający wytwarzać energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, co nie będzie stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Dane dotyczące planowanej instalacji fotowoltaicznej (PV)

Interesuje mnie również:

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu przeprowadzenia audytu nieruchomości pod kątem możliwości instalacji mikroinstalacji, przygotowania i przedstawienia oferty na sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznej, oraz przygotowania umowy sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej. 

Zgody marketingowe

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://pge obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot

* - pola wymagane

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b ROD

[...] Rozwiń

* - pola wymagane

Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów prowadzenia badań jakości obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach administracyjnych, analitycznych, statystycznych i archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu marketingowym Administratora (art. 6 ust. 1 lit f). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy i przez czas wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania. Dane mogą zostać przekazane: partnerom i podwykonawcom, z którymi współpracuje Administrator, łącząc produkty lub usługi, operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, kredytowania, podmiotom, które nabywają wierzytelności i podmiotom windykacyjnym – w razie braku wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub innym podwykonawcom np. firmom prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym oraz podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE wykonującym usługi na rzecz Administratora. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych prawem przypadkach, żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku ze świadczeniem na rzecz PGE Obrót S.A. przez wykonawców usług w zakresie ICT. Dane te przekazywane są do tych państw trzecich, które w ocenie Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony takich danych, a do innych państw trzecich jedynie wówczas, gdy przekazywanie tych danych oparte jest o zawierane przez PGE Obrót S.A. umowy gwarantujące stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych przez Komisję Europejską, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie Dane Osobowe.

Zwiń