Meta Pixel script image

 

W czerwcu 2023 roku zostało zakończone studium wykonalności dla elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach, które potwierdziło ekonomiczną oraz techniczną możliwość budowy magazynu energii. W ślad za wykonanym studium, podjęta została decyzja o kontynuacji inwestycji. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2030 rok.

Elektrownie szczytowo-pompowe są wykorzystywane na świecie jako najbardziej efektywne i niezawodne magazyny ogromnych ilości zielonej energii. Wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu i są uruchamiane w czasie zwiększonego zapotrzebowania na prąd w regionie. Są strategicznym elementem infrastruktury i stabilizatorem systemu elektroenergetycznego, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.

Pełnią również funkcję chroniących przed zagrożeniem powodziowym zbiorników retencyjnych umożliwiając zarzadzanie gospodarką wodną w okolicy. Zbiorniki elektrowni szczytowo-pompowych stanowią atrakcję wzbogacającą walory turystyczne regionu.

 

MASZ PYTANIA NAPISZ DO NAS ESPMloty.info@gkpge.pl

 

albo odwiedź Lokalny Punkt Informacyjny dla Magazynu Zielonej Energii „Młoty”. Mieści się on w Bystrzycy Kłodzkiej w budynku Oddziału Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30. 

Tel. 887 791 140

 

 

INFORMACJE O INWESTYCJI:

Budowa elektrowni szczytowo-pompowej to bardzo duża inwestycja, angażująca znaczne zasoby pieniężne dlatego organizacja finansowania musi być dopasowana do aktualnego stadium prac. W celu sfinansowania tej inwestycji Grupa PGE podjęła współpracę z NFOŚiGW, będącym właścicielem 49% udziałów w spółce PGE Inwest 12. Spółka celowa PGE Inwest 12 posiada środki finansowe niezbędne do realizacji aktualnego etapu prac projektowych.

Grupa PGE w ramach realizacji Projektu planuje wybudowanie elektrowni szczytowo-pompowej o mocy  1050 MW.

Elektrownie szczytowo-pompowe, to ogromne magazyny energii, pracują na bazie dwóch zbiorników usytuowanych na różnych wysokościach. W przypadku Projektu ESP Młoty planuje się dwa zbiorniki wodne:

-  dolny na rzece Bystrzyca, który będzie również pełnił funkcję przeciwpowodziową dla regionu,

-  górny, powyżej, we wsi Spalona.

Elektrownia szczytowo-pompowa magazynuje energię pompując wodę z dolnego zbiornika do górnego w okresie tzw. „dolin energetycznych”, kiedy zapotrzebowanie na energię jest niskie i niskie są również ceny energii. Następnie elektrownia zrzuca wodę z górnego zbiornika do dolnego w okresie „szczytów energetycznych”, kiedy brakuje energii w systemie elektroenergetycznym, a jej cena jest wyższa.

Główną zaletą elektrowni szczytowo-pompowych jest wyrównywanie bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym. Jest to o tyle ważne, że nie zawsze można precyzyjnie przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na energię w danym momencie. Ponadto elektrownia szczytowo-pompowa jest w stanie błyskawicznie – w ciągu zaledwie kilku minut – reagować na niespodziewane zmiany w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. ESP potrafią odebrać moc z systemu w czasie jej nadwyżki oraz dostarczyć ją w czasie zwiększonego zapotrzebowania.

Elektrownie szczytowo-pompowe zyskują obecnie na znaczeniu przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, które dostarczają energię, tylko wówczas kiedy występują określone warunki pogodowe, tj. świeci słońce lub wieje wiatr. Nie zawsze pokrywa się to z zapotrzebowaniem na energię i stąd potrzeba jej magazynowania, aby można ją było wykorzystywać w okresie szczytowego zapotrzebowania na nią.

Realizacja projektu ESP „Młoty” wesprze krajową transformację energetyczną, jak również ma kluczowe znaczenie dla zachowania stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na południu Polski, w szczególności, po wyłączeniu z eksploatacji jednostek węglowych w regionie przy jednoczesnym rozwoju i rosnącym udziale odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta będzie miała także ważną rolę w zapewnianiu stabilnych dostaw energii dla mieszkańców i całej gospodarki regionu.

Opracowane zostało studium wykonalności, które potwierdziło techniczną, ekonomiczną i środowiskową zasadność realizacji projektu. W ramach realizacji prac została wykonana inwentaryzacja środowiskowa rejonu inwestycji, na bazie której opracowywany jest Raport Oddziaływania na Środowisko. Równolegle prowadzone są prace związane z  uruchomieniem postępowania publicznego na wybór wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem ukończenie inwestycji planuje się w 2030 roku.

 

 

 

INFORMACJE O LOKALIZACJI I ŚRODOWISKU

Elektrownie szczytowo-pompowe są obecnie najbardziej efektywnym sposobem magazynowania nadwyżek energii elektrycznej, która w razie potrzeby jest przekazywana do sieci w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Grupa PGE, analizując kontynuację Projektu ESP Młoty, przeanalizowała inne lokalizacje w Polsce pod kątem możliwości budowy elektrowni szczytowo-pompowej. Lokalizacja w Młotach dla tego typu inwestycji cechuje się bardzo dobrymi wskaźnikami terenowymi, jak również istniejącą już infrastrukturą w postaci sztolni, które w nowej koncepcji ESP można wykorzystać. Znaczącym atutem lokalizacji są wykonane analizy i koncepcje, związane, m.in. z rozpoznaniem geologicznym, co wpływa na proces decyzyjny realizacji dalszych prac.

Elektrowni szczytowo-pompowych nie można budować w dowolnej lokalizacji. Potrzebne są do tego szczególne warunki terenowe i hydrologiczne. W ramach technicznych uwarunkowań wymagany jest punkt poboru naturalnego źródła wody w dostatecznej ilości, którą będzie można magazynować w dwóch zbiornikach usytuowanych z możliwie maksymalną różnicą poziomów. Kluczem do sprawności układu jest oddalenie tych zbiorników względem siebie. W przypadku Elektrowni Szczytowo-Pompowej Młoty największym wyzwaniem inżynieryjnym będzie budowa zbiornika górnego, który jest umieszczony ponad 240 m metrów powyżej (tzw. spad statyczny), dolnego zbiornika.

W ramach prac nad studium wykonalności potwierdzono, że stopień przepuszczalności skał w rejonie Młotów nie stanowi przeszkody w budowie ESP.

W trakcie prac nad Studium Wykonalności szczególna waga przykładana jest do zagadnień środowiskowych. W skład zespołu realizacyjnego wchodzą eksperci środowiskowi, w tym uznani eksperci w dziedzinie chiropterologii, którzy pracują nad analizą sytuacji i opracowaniem optymalnych rozwiązań w zakresie aspektów środowiskowych, w tym aspektów związanych z istniejącym obszarem Natura 2000.

Dla przedmiotowej inwestycji zrealizowana została kompleksowa inwentaryzacja przyrodnicza,  której wyniki posłużą do opracowania kompleksowego Raportu Oddziaływania na Środowisko.

 

 

INFORMACJE DLA GMINY

Po wykonaniu kluczowych analiz technicznych i ekonomicznych oraz po podjęciu decyzji inwestycyjnej, budowa elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach będzie realizowana w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury budowlane. Jeśli przyszły, generalny wykonawca/projektant inwestycji wskaże, że inwestycja wymaga rozbudowania dróg dojazdowych, będą rozważane najkorzystniejsze warianty zmian, o jak najmniejszej uciążliwości dla lokalnych mieszkańców. Wszystkie  informacje w przypadku realizacji inwestycji będą na bieżąco przekazywane lokalnym władzom i lokalnej społeczności.

Niewątpliwą korzyścią płynącą z realizacji Projektu jest ożywienie na rynku pracy w Gminie Bystrzyca Kłodzka. Budowa elektrowni szczytowo-pompowej to bardzo wymagająca inwestycja pod kątem budowlanym oraz technologicznym. Szacuje się, że na okres budowy potrzebne będzie ok. 1000 pracowników, do prac budowlanych, ziemnych oraz technologii układu elektrowni.

Kolejną korzyścią są podatki, które Grupa PGE jako inwestor będzie odprowadzała do Gminy Bystrzyca Kłodzka, co przełoży się na rozwój regionu.

Elektrownie szczytowo-pompowe to obiekty, które dzięki swojej specyfice konstrukcji, posiadają wszelkie rozwiązania konstrukcyjne oraz technologiczne umieszczone pod ziemią. Praca elektrowni nie emituje hałasu. Powstały zbiornik na rzece Bystrzyca, będzie ciekawym miejscem turystycznym, a przy tym będzie pełnił ważną przeciwpowodziową funkcję.

 

 

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Inwestycja ESP Młoty to skomplikowany projekt, który, aby mógł zostać zrealizowany wymaga uzyskania wielu decyzji. Aktualnie najbliższym kluczowym punktem dla potwierdzenia kontynuacji projektu będzie uzyskanie decyzji środowiskowej. Kolejnym będzie wyłonienie wykonawców inwestycji. PGE dokłada wszelkich starań, aby spełnić wszystkie wymogi formalno-prawne oraz środowiskowe, aby inwestycja została zrealizowana.

Projekt budowy ESP Młoty ma ogromne znaczenie dla polskiego sektora energetycznego, dlatego Grupa PGE z przekonaniem dąży do jego realizacji.

Aby zmniejszyć niepewność wśród mieszkańców PGE proponuje, w dobrowolnych umowach sprzedaży gruntów, zapisy uzależniające ich finalizację od wydania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.

Zgodnie z zapowiedziami Grupy PGE, spółka wyszła z inicjatywą dobrowolnego wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP. Oznacza to, że Grupa PGE rozpoczyna uzgodnienie warunków odkupu z właścicielami nieruchomości przed zastosowaniem procedur przewidzianych w specustawie, która narzuci warunki wykupu nieruchomości.

Działanie Grupy PGE jest podyktowane chęcią wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla obu stron i uzgodnienie dogodnych dla właścicieli warunków oraz terminów odkupu nieruchomości. Dlatego też, jako odpowiedzialny inwestor i zgodnie z deklaracjami, Grupa PGE rozpoczęła już rozmowy z właścicielami nieruchomości oraz gruntów.

Nieruchomości znajdujące się w obszarze planowanej inwestycji będzie wyceniał niezależny rzeczoznawca majątkowy, biorąc pod uwagę charakterystyczne uwarunkowania każdej z nieruchomości oraz dopasowując właściwe podejście i metodę wyceny, uwzględniając także takie elementy jak: cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, itp.

Nieruchomości znajdujące się w obszarze planowanej inwestycji będzie wyceniał niezależny doradca ds. wyceny nieruchomości. Zgodnie z zapowiedziami Grupy PGE, spółka wyszła z inicjatywą dobrowolnego wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP. Oznacza to, że Grupa PGE rozpoczyna uzgodnienie warunków odkupu z właścicielami nieruchomości przed zastosowaniem procedur przewidzianych w specustawie, która narzuci warunki wykupu nieruchomości.

Grupa PGE, jako odpowiedzialny inwestor, rozpoczęła już rozmowy z właścicielami nieruchomości oraz gruntów, tak aby uzgodnić najlepszą ofertę cenową dla właścicieli.

W pierwszej kolejności uzgodnienia wysokości odszkodowania będą odbywały się w drodze pisemnych uzgodnień pomiędzy inwestorem a dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem wieczystym, zgodnie z zapisami Projektu specustawy. Dopiero w przypadku braku dobrowolnych uzgodnień decyzji o wysokości odszkodowania wydana zostanie na podstawie wyceny niezależnego doradcy.

Obecnie, zgodnie z zapowiedziami, Grupa PGE, rozpoczęła proces dobrowolnego wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP. Oznacza to, że Grupa PGE rozpoczyna uzgodnienie warunków odkupu z właścicielami nieruchomości przed zastosowaniem procedur przewidzianych w specustawie, która narzuci warunki wykupu nieruchomości. Aby zmniejszyć niepewność wśród mieszkańców PGE proponuje, w dobrowolnych umowach sprzedaży gruntów, zapisy uzależniające ich finalizację od wydania ostatecznej decyzji lokalizacyjnej.

Teren planowanej inwestycji ESP Młoty znajduje się na załączonej mapce:

 

Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja budzi różne emocje wśród mieszkańców, dlatego też przedstawiciele PGE uczestniczyli w spotkaniach z lokalnymi władzami i mieszkańcami. Nad szczegółami dotyczącymi inwestycji nadal pracujemy i pozostaniemy w kontakcie z zarówno z lokalnymi władzami jak i z mieszkańcami. To ważna inwestycja nie tylko dla krajowej energetyki, ale również dla mieszkańców, gdyż stworzy nowe miejsca pracy zarówno w kilkuletnim  okresie realizacji inwestycji jak i później, gdy elektrownia zostanie uruchomiona.

Od lutego bieżącego roku funkcjonuje Lokalny Punkt Informacyjny w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie każdy zainteresowany może przyjść porozmawiać o projekcie, bądź dowiedzieć się o innych informacjach dotyczących planowanej budowy ESP Młoty.

Pierwszym etapem według specustawy w trakcie prac legislacyjnych  jest określenie przez inwestora we wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, które nieruchomości/grunty mają być przeznaczone na cele inwestycji. Następnie sama decyzja określa zakres nieruchomości, które podlegają wywłaszczeniu z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna - za odszkodowaniem ustalanym odrębnie. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a tym samym wartość odszkodowania ustalana jest opinią rzeczoznawcy majątkowego (jeżeli koszt uzyskania tej opinii nie jest wyższy niż szacowana wysokość odszkodowania). W pierwszej kolejności projekt specustawy przewiduje jednak uzgodnienia wysokości odszkodowania w drodze pisemnych uzgodnień pomiędzy inwestorem a dotychczasowym właścicielem/użytkownikiem wieczystym, a dopiero w przypadku braku dobrowolnych uzgodnień wydanie decyzji o wysokości odszkodowania na podstawie wyceny niezależnego doradcy.

Grupa PGE, jako odpowiedzialny inwestor, rozpoczęła już rozmowy z właścicielami nieruchomości oraz gruntów, tak aby uzgodnić najlepszą ofertę cenową dla właścicieli.

Aby przystąpić do dobrowolnej wyceny, należy zgłosić nieruchomość do udziału w procesie wyceny przez osobę dysponującą nieruchomością Odpowiednie formularze są dostępne do pobrania poniżej. Formularze dostępne są również w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.

W następnej kolejności, po wcześniejszym ustaleniu terminu, nastąpi wizja terenowa rzeczoznawcy majątkowego na nieruchomości. W jej trakcie specjalista zapozna się szczegółowo z nieruchomością i pozostałymi zabudowaniami, jak i całym terenem, który ma podlegać wycenie, w tym będzie wykonywać zdjęcia.

Rzeczoznawcy w trakcie oględzin, powinien towarzyszyć właściciel, co w znacznym stopniu ułatwi przebieg wizji terenowej. Rzeczoznawca może poprosić o  przedstawienie posiadanych dokumentów dotyczących nieruchomości, a także udzielanie niezbędnych informacji i umożliwienie wizji w pełnym zakresie

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowych i gruntowych:

  1. Numery działek lub numery ksiąg wieczystych,
  2. Decyzje podziału nieruchomości, jeśli nie były ujawniane w księgach wieczystych,
  3. Jeśli dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – kopia tej decyzji - jeśli dla nieruchomości została wydana decyzja pozwolenie na budowę (zrealizowane lub niezrealizowane) – kopia lub wgląd do tej decyzji,
  4. Elementy projektu budowlanego, zawierające opis nieruchomości, w tym rzuty kondygnacji, plan zagospodarowania terenu oraz inne dokumenty techniczne związane z budynkiem,
  5. Inne decyzje/uzgodnienia pozyskane dla nieruchomości, np. dotyczące warunków przyłączenia do mediów lub decyzja o wydaniu pozwolenia na zjazd z drogi (jeśli nie dokonano przyłączenia, nie wybudowano zjazdu z drogi) i inne.

Dokumenty do wyceny nieruchomości rolnych i leśnych:

  1. Wydane decyzje/dofinansowania/zaświadczenia itp.
  2. Dokumentację urządzeniowo-leśną, jeśli istnieje.

W tym wypadku, bardzo pożądana będzie obecność właściciela w celu omówienia sposobu użytkowania nieruchomości.

Brakujące dokumenty będą mogły zostać uzupełniane w terminie uzgodnionym z rzeczoznawcą.

Za zgodną właściciela rzeczoznawca wykona fotokopie przedstawionych dokumentów. Wszystkie zgromadzone dokumenty zostaną wykorzystane jedynie i tylko na potrzeby dokonania wyceny nieruchomości.

Po wizycie rzeczoznawcy przygotowuje on operat szacunkowy, czyli dokument z opinią rzeczoznawcy o wartości nieruchomości. Następnym etapem jest przedstawienie właścicielowi propozycji wykupu nieruchomości. W przypadku zgody właściciela na zaproponowaną wycenę, nastąpi finalizacja transakcji, jeżeli nie, w każdej chwili można się wycofać z procesu. Właściciel nie poniesie żadnych kosztów.

W przypadku braku dobrowolnych uzgodnień, wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie decyzji wojewody wydanej w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej przez organ pierwszej instancji .

Grupa PGE traktuje taką sytuację, jako ostateczność. W pierwszej kolejności, planuje przeprowadzanie rozmów z właścicielami, w celu uzgodnienia satysfakcjonującej kwoty odszkodowania dla każdego z nich.

Projektowane regulacje specustawy przewidują ścieżkę zaskarżenia wyceny, jednak inwestor – Grupa PGE - będzie dążyć do uzgodnień z lokalną społecznością w powyższym zakresie, tak aby znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony. W tym celu Grupa PGE rozpoczęła rozmowy z właścicielami nieruchomości oraz gruntów, tak aby uzgodnić najlepszą ofertę cenową dla właścicieli.

Do wyceny można zgłosić nieruchomości znajdujące się w obszarze planowanej inwestycji. Wycenie mogą podlegać także nieruchomości, które nie są bezpośrednio objęte Projektem budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty”, ale są nieruchomościami np. granicznymi, jak również te, których stan prawny jest jeszcze nieuregulowany.

Przystąpienie do procesu wyceny nie jest jednoznaczne z zobowiązaniem się do sprzedaży swojej nieruchomości. Istnieje możliwość rezygnacji z dobrowolnego procesu na każdym etapie, nawet po otrzymaniu raportu z wyceny. Uczestnictwo w procesie jest bezpłatne.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZEBRANE W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM

Projekt oraz analizy konstrukcyjne zapór wodnych są przewymiarowane pod kątem nacisku wywołanego przez piętrzenie wód, co stanowi swoistą rezerwę bezpieczeństwa. W przypadku ESP Młoty, wszelkie urządzenia (technologiczne, budowlane, wodne), będące częścią elektrowni będą stale monitorowane oraz kontrolowane przez specjalistów, aby zapobiec jakiejkolwiek awarii. Należy podkreślić, że konstrukcje budowy elektrowni szczytowo – pompowych są w pełni bezpieczne, co podkreśla fakt, że dotychczas na świecie nie wystąpiły żadne awarie czy uszkodzenia konstrukcji hydrotechnicznych w tego typu konstrukcjach.

Dokładny przebieg linii jest w trakcie konsultacji - analizowanych jest kilka wariantów, które będą podlegały zatwierdzeniu przez RDOŚ. Ostateczny wariant przebiegu linii będzie znajdował się w decyzji środowiskowej.

Na potrzeby opracowania studium wykonalności wykonano raport wpływu inwestycji na jednolite części wód, który potwierdza, że funkcjonowanie ESP Młoty nie spowoduje zmian w strukturach i funkcjonowaniu zasobów wód w pobliskich wsiach.

Tak, będzie dostępna pomoc prawna w LPI. PGE planuje zorganizować specjalne spotkanie z prawnikiem w momencie, gdy gotowe będą operaty szacunkowe nieruchomości.

Tak

Podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Młoty i Spalona w listopadzie 2023 r., zgłoszona została potrzeba przygotowania przez PGE ekspertyzy hydrogeologicznej dot. tego, czy i jak zbiorniki wodne mogą wpłynąć na sytuację wód podziemnych w okolicy planowanej inwestycji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, PGE zobowiązała się do przeprowadzenia takiej analizy. Jednak ostatecznie zainteresowane osoby zrezygnowały z zaproponowanych przez PGE konsultacji. Jako odpowiedzialny inwestor, PGE chce zapewnić wszystkim mieszkańcom odpowiednią pomoc oraz wsparcie, dlatego też deklarujemy naszą gotowość do podjęcia się takiej analizy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, zgodnie z harmonogramem, planowane jest w pierwszej połowie 2024 r. 

Wniosek o przyłączenie do PSE został złożony pod koniec września 2023 r. W chwili obecnej wniosek jest procedowany w PSE.

Dokładny przebieg linii nie jest jeszcze ustalony - analizowanych jest kilka wariantów, które będą podlegały zatwierdzeniu przez RDOŚ. Ostateczny wariant przebiegu linii będzie znajdował się w decyzji środowiskowej.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.

Konstrukcja kanału przelewowego jest wystarczająco głęboka, a jego posadowienie we właściwy sposób  zabezpieczy przed przelaniem się wody.

Wyznaczona w nowej koncepcji granica górnego zbiornika ESP Młoty przebiega przez istniejącą drogę dojazdową do wsi Spalona. Nie oznacza to jednak, że w trakcie budowy, a potem eksploatacji ESP, mieszkańcy utracą możliwość dojazdu tą drogą do swoich posesji. Podczas budowy ESP Młoty zostaną przebudowane drogi dojazdowe na teren budowy, jak również dla mieszkańców, tak aby nie utrudniać swobodnych połączeń komunikacyjnych.

Zgodnie z zaprezentowanym planem rozwoju sieci PSE do roku 2023, planowana jest rozbudowa stacji SE Ząbkowice Śląskie, co pozwoli wyprowadzić moc z ESP Młoty do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wstępna analiza połączeń komunikacyjnych, wykazuje konieczność przebudowy istniejących dróg dojazdowych do miejscowości Młoty, celem skutecznej logistyki sprzętu oraz urządzeń do planowanej elektrowni, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla innych korzystających z połączeń. Ostateczny wariant przebudowy poznamy po zapoznaniu się z parametrami maszyn i urządzeń oraz potrzebami potencjalnych wykonawców inwestycji. Po oddaniu do eksploatacji ESP Młoty, wszelkie drogi zostaną zmodernizowane z ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas budowy. Po oddaniu do eksploatacji ESP Młoty, a tym samym po modernizacji dróg, stan dróg będzie znacznie lepszy od obecnego.

Połączenia komunikacyjne na czas budowy i późniejszej eksploatacji ESP Młoty będą planowane z poszanowaniem rekomendacji i potrzeb mieszkańców, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na życie społeczności lokalnej. Plany związane z wyznaczeniem tras przejazdu pojazdów na plac budowy ESP Młoty, zostaną zaprezentowane podczas kolejnych spotkań z mieszkańcami, po uruchomieniu postępowania na Generalnego Realizatora Inwestycji.

W ramach studium wykonalności, została wykonana analiza wyprowadzenia mocy z ESP Młoty do stacji elektroenergetycznej Ząbkowice Śląskie, należącej do PSE. Z uwagi na wiele wariantów możliwych do realizacji, prowadzone są analizy nad wyborem najkorzystniejszego rozwiązania, które swoim przebiegiem będzie minimalizowało wpływ na środowisko naturalne, infrastrukturę oraz nieruchomości. Każdy z możliwych wariantów został przebadany środowiskowo, w przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. Następnie, wybrane trasy przebiegu wyprowadzenia mocy zostaną poddane ocenie przez RDOŚ w decyzji środowiskowej i ww. urząd wyznaczy najbardziej optymalny wariant przebiegu.

Przeprowadzone dotychczas analizy uwarunkowań hydrologicznych, zaprezentowane podczas spotkań z mieszkańcami Młot oraz Spalonej w listopadzie  2023 r., wskazują, że funkcjonowanie ESP Młoty nie wpłynie na wody podziemne. Dodatkowo, funkcjonowanie ESP Młoty nie wpływa na bieg rzeki Bystrzyca, ponieważ zostanie zachowany przepływ nienaruszalny, a dodatkowo funkcjonowanie dolnego zbiornika w ESP Młoty pozytywnie wpłynie na retencję wód w regionie.

Obecnie, Grupa PGE kontynuuje prace nad projektem ESP Młoty i podejmuje wszystkie działania w kierunku jego realizacji.  Zgodnie z zakończonymi pracami nad studium wykonalności dla projektu „Młoty”, inwestycja jest możliwa do realizacji, a funkcjonowanie planowanej elektrowni szczytowo-pompowej wspomoże pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz zabezpieczy region przed ewentualną  powodzią. Na podstawie wykonanych prac, Grupa PGE podjęła decyzję o kontynuacji projektu oraz przejściu do kolejnego etapu prac. W październiku 2023 r. PGE i NFOŚiGW podpisały umowę inwestycyjną na finansowanie budowy elektrowni. W 2023 roku wykonana została także pełna 12 – miesięczna inwentaryzacja przyrodnicza, jak również PGE złożyła wniosek do PSE o określenie warunków przyłączenia do sieci. Obecnie PGE przygotowuje się do uruchomienia postępowania na Generalnego Wykonawcę Inwestycji. Wkrótce zostaną uruchomione prace nad opracowaniem Raportu Oddziaływania na Środowisko, który zostanie złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Grupa PGE realizuje inwestycje z poszanowaniem lokalnych społeczności. Spółka jest otwarta na współpracę z mieszkańcami i propozycje konkretnych rozwiązań turystycznych. Już teraz każdy z mieszkańców czy zainteresowanych, może złożyć swoje propozycje w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Bystrzycy Kłodzkiej.

Należy podkreślić, że istniejące elektrownie szczytowo – pompowe stanowią ciekawe atrakcje turystyczne w swoich lokalizacjach.  Lokalizacja przyszłej ESP w Młotach w Górach Bystrzyckich będzie ciekawym miejscem rekreacyjnym i zapewni dodatkową, niespotykaną w wielu miejscach atrakcję dla turystów. Warto podkreślić, że naziemne elementy inwestycji będą tworzyć harmonijną całość z otaczającą przyrodą, a całe zaplecze technologiczne będzie umieszczone pod ziemią, co nie zaburzy otaczających krajobrazów.

PGE od początku realizacji Projektu budowy ESP Młoty, dba o to, aby wszyscy mieszkańcy byli równo traktowani w zakresie dostępu do informacji. Na zorganizowanych dotychczas spotkaniach dla mieszkańców, przedstawiciele PGE każdorazowo bardzo dokładnie wyjaśniali kwestie związane z inwestycją i wykupem terenów pod inwestycję.

PGE uruchomiła także stronę internetową poświęcona projektowi ESP Młoty – www.gkpge.pl/projekt-mloty, na której są zamieszczane aktualne informacje o inwestycji. Dodatkowo, PGE utworzyła specjalną skrzynkę: ESPMloty.info@gkpge.pl, na którą można wysyłać pytania dot. inwestycji. Od lutego br. działa również Lokalny Punkt Informacyjny w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie każdy zainteresowany może przyjść porozmawiać o projekcie, bądź dowiedzieć się o innych informacjach dotyczących planowanej budowy ESP Młoty.

PGE w trakcie spotkań z mieszkańcami deklarowała, że do wyceny i późniejszego wykupu można zgłosić także nieruchomości, które nie są bezpośrednio objęte Projektem budowy Magazynu Zielonej Energii „Młoty”, ale są nieruchomościami np. granicznymi. Należy jednak zaznaczyć, że praca elektrowni szczytowo-pompowej nie jest uciążliwa dla osób mieszkających w niedalekiej odległości. Elektrownia szczytowo-pompowa to magazyn energii, którego praca nie emituje hałasu, związków chemicznych ani innych zanieczyszczeń.

 

 

MASZ PYTANIA NAPISZ DO NAS ESPMloty.info@gkpge.pl

 

 

 

mloty2

Młoty dawniej i dziś

Początki elektrowni

Historia ESP „Młoty” rozpoczyna się w latach 1966-1967, kiedy przebadano 30 lokalizacji pod kątem możliwości budowy elektrowni na obszarze Okręgu Dolnośląskiego. W wyniku  prac badawczych wytypowano dwie lokalizacje: Młoty i Sobieszów, dla których opracowano szczegółowe studium lokalizacyjne. Lokalizacja w rejonie Młotów posiadała najkorzystniejsze warunki techniczno-ekonomiczne i w 1979 roku rozpoczęto tam prace inwestycyjne: wykuto sztolnie ciśnieniowe i udostępniające, wykonano wyrobiska pomocnicze, roboty hydrotechniczne i ziemne, m.in. pod rozpoczęcie budowy szybów elektrowni. Jednak wszystkie prace czasowo wstrzymano w grudniu 1981 roku z powodu braku środków oraz ze względu na uwarunkowania polityczne. Wewnątrz Zamkowej Kopy wydrążono istniejące do dziś sztolnie, które miały łączyć dwa zbiorniki i w których zainstalowane miały być pompoturbiny elektrowni. W założeniu miała to być wówczas druga po Żarnowcu w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 750MW i pojemności energetycznej 3,5 – 4 GWh.

Obecna inwestycja „Młoty” jest realizowana przez PGE Polską Grupę Energetyczną oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach realizacji projektu PGE i NFOŚiGW planują wybudowanie elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 1050 MW, składającej się z dwóch zbiorników wodnych: dolnego na rzece Bystrzyca oraz górnego we wsi Spalona. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2030 rok.

PRZECZYTAJ