Grupa PGE to jedna z największych polskich firm. Zatrudniamy ok. 42 tysiące osób, operujemy w 200 lokalizacjach w Polsce i inwestujemy co roku miliardy złotych. To, co robimy, wpływa na całe nasze otoczenie, a często sięga znacznie dalej – w końcu nasi partnerzy mają swoich partnerów, a energia, którą produkujemy, służy do wytwarzania tysięcy produktów wykorzystywanych w gospodarce całego kraju. 

Lider na krajowym rynku energii elektrycznej

Staramy się, aby nasz wpływ na otoczenie był jak najbardziej przyjazny, a najlepszym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest dialog. Rozmawiamy z naszymi inwestorami, analitykami i całym giełdowym światem. To, co dla nas najważniejsze – a więc naszą wizję rozwoju PGE – umieściliśmy w naszej strategii. Chcemy być liderem na krajowym rynku energii elektrycznej, co oznacza z jednej strony rozwój mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących elektrowni, a z drugiej rozwijanie energetyki odnawialnej. Chcemy być pewnym, stabilnym dostawcą energii elektrycznej, dlatego też dzięki inwestycjom w segmencie dystrybucji systematycznie poprawiamy wskaźniki niezawodności. Chcemy być najbardziej efektywną kosztowo i najbardziej elastyczną grupą energetyczną na polskim rynku. Chcemy tworzyć nowe linie biznesowe i wytwarzać jak najwięcej nowych technologii.

Dialog z otoczeniem

Dialog, jaki prowadzimy od lat z naszym otoczeniem, w tym również kapitałowym, jest znacznie szerszy. Pierwszą  sesję dialogową z naszymi interesariuszami zorganizowaliśmy pod koniec 2014 r. Trzy lata później, w październiku 2017 r., zaprosiliśmy przedstawicieli zidentyfikowanych grup interesariuszy do udziału w naszej drugiej sesji dialogowej. 

Wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 20 różnych grup (m.in. organizacji pozarządowych, organizacji konsumenckich, branżowych, partnerów biznesowych, w tym banków, dziennikarzy oraz pracowników). Rozmowy skupiły się wokół czterech obszarów tematycznych – społeczeństwo, środowisko, miejsce pracy, rynek – znajdujących swoje odzwierciedlenie w procedurze Grupy PGE w obszarze zarządzania działaniami związanymi z zaangażowaniem społecznym i powiązanych ze strategią biznesową.

Wśród naszych najważniejszych partnerów są społeczności lokalne. Mówimy nie tylko o samorządach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich, ale także różnych organizacjach skupiających mieszkańców, wreszcie indywidualnych osobach mieszkających w regionach, w których działamy. 

Staramy się informować o wszystkich naszych działaniach – zaczynając choćby od decyzji o spuszeniu wody ze zbiorników wodnych, która ważna jest dla okolicznych miłośników przyrody i wędkarzy, na planowanych inwestycjach kończąc. Przykładem tego ostatniego działania może być Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, uruchomiony w 2015 roku, którego celem jest umacnianie partnerskich relacji ze społecznością lokalną oraz władzami trzech gmin – Gniewina, Choczewa i Krokowej – oraz powiatów puckiego i wejherowskiego, które są rozpatrywane jako możliwe lokalizacje pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prowadzimy również transgraniczny dialog ze społecznościami lokalnymi w sprawie wydłużenia koncesji górniczej dla kopalni w Turowie. Radni z Bogatyni, na której terenie znajdują się złoża, wyrazili niedawno zgodę na konieczne do tego celu powiększenie obszaru wydobywczego. Rozmawiamy również na ten temat z naszymi sąsiadami z Czech i Niemiec. 

Nasza działalność jest widoczna także w innych sferach niż dialog społeczny. Większość naszej kadry stanowią mieszkańcy miejscowości sąsiadujących z naszymi aktywami, a duża część naszych podwykonawców to lokalni przedsiębiorcy, dla których współpraca z nami to możliwości rozwoju działalności biznesowej. Wiele działań na rzecz społeczności lokalnych powstaje z inicjatywy spółek z Grupy PGE. W ramach cyklicznych działań, PGE Dystrybucja, spółka odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój infrastruktury dostarczającej energię elektryczną, organizuje Fora Energetyczne, podczas których dzieli się z samorządowcami wiedzą w tym obszarze.  W ramach całej Grupy prowadzimy również aktywny dialog z mieszkańcami na temat prowadzonych i planowanych procesów inwestycyjnych. PGE Obrót natomiast współpracuje blisko z samorządami w zakresie zarządzania kosztami energii. 

Największy podatnik w Polsce

Grupa PGE inwestuje kilka miliardów złotych rocznie. W 2018 r. nakłady inwestycyjne sięgnęły blisko 7 mld zł. Nasze inwestycje istotnie wpływają na otoczenie, ponieważ stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki – to nie tylko zamówienia, które w większości trafiają do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy. Dzięki dostarczanej przez nas energii elektrycznej oraz inwestycjom w sieci dystrybucyjne przedsiębiorcy mogą rozwijać swoją działalność i szukać dla siebie nowych możliwości biznesowych.

Jesteśmy jednym z największych podatników w Polsce. Nasza działalność na poziomie centralnym i lokalnym przyniosła łączny wpływ podatkowy w wysokości ok. 6,3 mld zł w 2018 r. Na tę kwotę składają się przede wszystkim: podatek akcyzowy i VAT, podatek dochodowy od osób prawnych, podatki i składki od wynagrodzeń pracowników Grupy, podatek od nieruchomości oraz inne podatki i opłaty. W gminie Kleszczów, gdzie zlokalizowana jest największa w Europie elektrownia konwencjonalna oraz kopalnia, ok. 50 proc. wszystkich wydatków poniesionych przez samorząd jest finansowanych z podatków odprowadzanych przez Grupę PGE. Łączna kwota, jaką otrzymały różne jednostki terytorialne na poziomie gmin w wyniku prowadzonej przez nas działalności, wyniosła w ubiegłym roku ponad 1 mld zł.